Konflikt

Från Rilpedia

Version från den 31 maj 2009 kl. 03.26 av ArthurBot (Diskussion)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Filmen Konflikt hittas på Konflikt (film)

Konflikt eller dispyt är en relation mellan olika parter. En konflikt kan finnas mellan enskilda personer, grupper, organisationer eller stater.

Definition: En konflikt är en interaktion mellan minst två parter där minst en part: 1) har önskemål som känns för betydelsefulla för att släppas 2) ... och upplever möjligheterna till sina önskemål blockerade av motparten.

I massmedia används ordet framför allt om arbetskonflikter och politiska konflikter.

Ordet konflikt kommer från det latinska ordet conflictus som betyder sammanstötning. Konflikter är olika former av spänningstillstånd mellan människor som ofta leder till försämrad kommunikation. Dessa olika spänningstillstånd kan handla om kollision mellan intressen, värderingar, handlingar eller målsättningar. En konflikt kan vara liten eller stor, viktig eller oviktig. Det kan röra sig om allt från äktenskapliga gräl till internationella konflikter. Psykoanalysen, marxismen och den feministiska teorin är de tre största och mest välkända perspektiven inom konfliktforskningen. Både Marx och Freud vigde sina liv åt konflikttemat. Båda ansåg att konflikterna och deras grunder måste bli medvetna för att kunna hanteras. Marx såg en konfliktlösning via en samhällsomvandling, medan Freud hävdade att vi kan lära oss att leva med våra konflikter genom att bli medvetna om dem. Psykoanalysen uppehåller sig framförallt vid våra inre konflikter och deras inverkan på vår psykiska hälsa, vårt välbefinnande och våra relationer till andra. Den grundläggande idén hos Marx är att det är det materiella som styr människans handlande. Hon slåss för bröd och tak över huvud, inte för religiösa och andliga värden.


En konflikt är en kollision mellan intressen, värderingar, handlingar eller inriktningar. Ordet konflikt refererar till existensen av en sådan kollision.

— Bono (1986)

Den enklaste tolkningen av konfliktbegreppet är konfrontationen mellan två parters olika viljor medan enighet är förutsättningen för att målsättningen skal förverkligas. Beroende på viljornas styrka är konflikten mer eller mindre allvarlig. Så snart det uppstår olika intressen som inte kan tillgodoses samtidigt råder det en konfliktsituation, vilket inte behöver betyda att konflikten blir ett störande problem.

— De Klerk (1990)

En konflikt är en situation, i vilken till synes oförenliga element utövar kraft i motsatta eller divergerande riktningar. Dessa divergerande krafter skapar spänningar, men inte nödvändigtvis i fientlighet eller strid.

— Heitler (1990)

En konflikt är en kamp om värden eller anspråk på status, makt eller resurser, i vilken de stridande parterna inte bara vill få sina önskningar uppfyllda utan också vill neutralisera, skada eller eliminera sina rivaler.

Coser (1971)

  • Konflikthantering inbegriper till skillnad från konfliktlösning också det förebyggande arbetet.
  • De flesta konflikter som vi möter på våra arbetsplatser har sin rot i att olika medarbetare har motstridiga uppfattningar om verksamhetsinriktningen, om sättet att nå de uppsatta målen och om ansvars- och befogenhetsfördelningen inom organisationen.
  • Med konflikt menas helt grundläggande att det föreligger en oöverensstämmelse. Mer exakt kan man säga att det rör sig om ett tillstånd där det finns motsättningar som är svåra att förena.
  • I ett modernt perspektiv betraktar man konflikter som komplicerade processer och inte som enskilda episoder.
  • Erkänd konflikt: Om en situation skall kunna betecknas som en konflikt måste båda sidor vara medvetna om den. ”Konflikten” är vissa gånger bara erkänd av den ena parten eftersom en person subjektivt upplever den som en konflikt. Konflikter kan därför vara reella, men de kan också ha sin grund i feltolkningar.
  • Reaktioner på konflikt: De tankemässiga och känslomässiga reaktionerna på konflikten är avgörande för dess fortsatta förlopp. Intensiva känslor som ilska och hämndlystnad kommer bara att förstärka konflikten.
  • Specifika intentioner i konflikten: Med intentioner avses de avsikter och målsättningar en individ har. Med utgångspunkt i tankar och känslor kommer man att lägga upp olika strategier under konfliktens förlopp. Dessa kan vara av allmän karaktär, som att försöka sig på ett samarbete, eller vara specifika, som att använda speciella förhandlingstekniker, avbryta förhandlingen osv.
  • Konfliktutlöst beteende: Beteendet kommer att utlösa reaktioner hos motparten och processen fortsätter. Den ena parten lägger t.ex. fram att nytt förhandlingsförslag som motparten reagerar på osv.


Personliga verktyg