Synd

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
För andra betydelser, se Synd (olika betydelser).

Synd (från fsv ord besläktat med sund = smalt vatten) är ett centralt begrepp i bland annat den kristna världsbilden. Det är nära besläktat med omoral och ondska genom att det betecknar handlingar som inte är acceptabla utifrån ett visst normsystem. I kristendomen utgörs normsystemet av Guds vilja.

Grundbetydelsen av ordet "synd" kommer från hebreiskan och betyder "att missa målet", vilket det också gör i Grekiskan. I 1 Joh 3:4 definieras synd också som "överträdelse av lagen".

Enligt kristendomen bryter synden gemenskapen mellan människan och Gud, och ingen människa kan undvika att begå synd (Rom. 3:23). Därför är alla människor skilda från Gud. Det är skälet till att Gud sände sin son till världen för att ge människan möjlighet att vända tillbaka (Joh. 3:16). Se även frälsning, försoning och rättfärdiggörelse.

Synden har sitt ursprung i ondskan och konsekvensen av synd är död (Rom. 6:23). Inte i en omedelbar och fysisk död utan i en andlig död som slutligen kan leda till en evig död – evig åtskillnad från Gud.

Kristendomens kärnpunkt är att Guds son, Jesus, genom sin uppståndelse besegrade döden och därmed också synden. Genom Jesus kan därmed alla människor återvända till Gud och få leva i evig gemenskap med honom oavsett synden.

Förutom detta övergripande perspektiv har vissa handlingar ansetts vara synd. Bland det som alltid setts som synd inom kristendomen finns till exempel avgudadyrkan, stöld, mord, lögn och sex utanför äktenskapet. Företeelser som de flesta äldre religioner anser omoraliska (se även tio Guds bud).

Mest känt om synd är syndakatalogerna från de pietistiska och frikyrkliga väckelserörelserna. Enligt de fromhetsideal som utvecklades inom dessa rörelser under främst 1800-talet ansågs till exempel kortspel, särskilt om pengar, dans, alkoholdrycker, världsliga nöjen och tidvis även onödig lyx som färggranna kläder och för mycket prål i hemmen som synd. Man ville erbjuda en helnykter miljö till nyomvända människor, och underlätta för dem att lämna sitt gamla liv i olika beroenden.

Martin Luthers bidrag till teologin kretsar mycket kring dessa frågor. Han betonade människans hopplösa situation utan möjlighet att ta sig ur synden på egen hand och Guds stora godhet när han utsätter sig själv för stort lidande för att kunna rädda människorna. Inom Luthers teologi har synd en något annorlunda definition än inom andra protestantiska rörelser, t.ex. stora delar av svensk frikyrklighet. Inom klassisk Luthersk tro är synd arvsynd - ett tillstånd av skuld som barnet föds i. Inom andra rörelser definierar man synd som verksynd, det vill säga den människans avsiktliga handlingar mot det man förstår är Guds vilja.

Inom trosrörelsen betraktar man sjukdom som konsekvens av individens synd, baserat på en bokstavlig tolkning av Bibeln. Inom flertalet andra protestantiska inriktningar, oavsett om man tror på arvssynd eller inte, betraktas sjukdom och död som konsekvens av att världen skadades till följd av Adams synd.

Se även

Referenser

Personliga verktyg