Rilpedia:Vad Rilpedia inte är

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Ril_red.png
Rilpedia - låst, texten baserad på Wikipedialogo_12pt.gifWikipedia_letter_w.png
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Rilpedias riktlinjer | Om | Vad Rilpedia inte är | Tips för nya medarbetare | meny


Först bör kanske påpekas vad Rilpedia är. Rilpedia är en digital encyklopedi där mycket stora mängder information ryms, till skillnad från en pappersencyklopedi. Det elektroniska formatet medger att vissa ämnen som inte skulle finnas med i en pappersencyklopedi kan passa bra in här. Till exempel en utrymmeskrävande beskrivning av Sveriges motorvägar eller rollfigurer i Harry Potter.

Neutralitet

Rilpedia är ett samarbetsprojekt som vill göra sunda urval och säkerställa tillförlitliga fakta. På Rilpedia kan inte vem som helst ändra i artiklar och inte alla fakta är uppbyggliga för t.ex. skolungdomar.

Vi tror heller inte att någon kan hävda att de har en helt "neutral synpunkt". Alla har en mer eller mindre genomtänkt utgångspunkt för sitt grundläggande synsätt på tillvaron. Ofta likställs ett ensidigt materialistiskt synsätt med "neutralitet", vilket påverkar urvalet av de fakta som tas med i artiklar. Inte ens informationsurval är således något helt "neutralt". Vi på Rilpedia vill vara tydliga om att vi gör våra urval medan andra gör sina urval.

Integration samt Källmaterial

Inom ramen för Rilpediaprojektet avses att samla encyklopedier, texter och citat från hela världen. Rilpedia kommer dock att innehålla mer än enbart uppslagsverks-delen, till exempel har Bibeln integrerats (se Rilbible), med vers för vers navigation samt verskommentarer. I Rilpedias artiklar finnas ibland länkar till bibelverser relevanta för artikelämnet, men också länkar från bibelverser till berörda uppslagsartiklar.

Manualer och annat källmaterial, t.ex. fullständiga böcker, lämpar sig dock bäst för lagring inom systerprojektet Rilsource.

Passande för ett uppslagsverk

Eftersom Rilpedia främst är ett uppslagsverk ställs krav på vad som är passande artikelinnehåll. Även om en sak är helt sann innebär inte det automatiskt att det är lämpligt att skriva en artikel om det på Rilpedia. Nedan beskrivs exempel på företeelser som inte lämpar sig på Rilpedia.

Innehåll


Vad Rilpedia inte är:

Inget diskussionsforum, men...

Rilpedia är tänkt att innehålla uppslagsverk-artiklar. Men samtal om artikelinnehåll är ett bra sätt att lära sig! Därför kan man diskutera artiklar och deras ämnen på Rilpedias separata diskussionsforum.

Diskussionssidan som hör till varje artikel är främst avsedd för "arbetsdiskussioner" om artikelns utformning och inte för ovidkommande meningsskiljaktigheter.

Här kan du diskutera

Diskutera gärna artiklarnas korrekthet på Rilpedias artikelforum artikeldiskussion under arbetes gång. Men om du i första hand avser att propagera för egna åsikter är det allmänna forat på allmänna diskussioner lämpligare att använda. Stör inte genom ovidkommande diskussioner på arbetsforumet! (moderatorerna kommer att hålla dessa forum rena från allt onödigt tjafs, utan omständiga diskussioner).

Inget dagssländor

Rilpedia är inriktat på att beskriva sådan kunskap som har en viss beständighet. Information som man på förhand vet kommer att ändras ofta passar inte så bra Rilpedia.

Ingen ordlista

Varje artikel bör inledas med en sammanfattning och definition av ämnet. Men en artikel som enbart består av en definition är inte en egentlig artikel. Rena ordförklaringar av den typ man finner i en ordlista passar bäst i Wiktionary. Vi rekommenderar detta, men vi kommer inte att vara "stenhårda" på denna punkt.

När ett ord har flera betydelser kan dock sådana definitioner användas i artiklar på så kallade förgreningssidor.

Ingen bruksanvisning

En artikel är avsedd att ge övergripande information om ett ämne. De är inte tänkta att ersätta instruktionsböcker eller manualer. Instruktionsböcker och manualer kan placeras i systerprojektet, t.ex. Rilsource.

Ingen citat- eller aforismsamling

Citat och aforismer bör inkluderas i artiklar endast när detta förbättrar artikeln. För citat och aforismer, se Wikiquote.

Inte en produkt/tjänstekatalog

Rilpedia skall innehålla fakta. Föränderliga fakta kan också få förekomma förutsatt att de har ett historiskt värde efter att de upphört att gälla. Varu- och tjänstepriser, öppettider och telefonnummer för en butik eller myndighet är föränderliga fakta som oftast saknar värde för framtida användare, och skall därför inte placeras i Rilpedia.

Laguppställningar för en sportklubb ändras däremot snabbt och ofta och har tveksamt historiskt värde.

Ingen nyhetstjänst

Artiklar om aktuella ämnen är särskilt välkomna. Rilpedia är särskilt lämplig för att hantera snabba uppdateringar. Men Rilpedia är inte en nyhetsförmedlare på samma sätt som en tidning.

Aktuella ämnen som tilldrar sig mycket uppmärksamhet belyses bäst genom att utformas som en Ämnesguide som leder läsaren genom ämnet på ett mångsidigt sätt med kedjelänkade korta sammanfattningar av långa samt relaterade artiklar. Se exempel på ämnesguide här.

Korta nyhetsnotiser passar alltså inte så bra att lägga upp som artiklar på Rilpedia.

Ingen recensionssamling

Artiklar om böcker, filmer, datorspel och andra kulturprodukter kan förekomma på Rilpedia om de är skrivna som referat. Recensioner med personliga omdömen är däremot svårare att acceptera i ett uppslagsverk. På diskussionforumet kan man däremot lägga fram och dela med sig av åsikter om egna intressen.

Inget propaganda- eller reklammedium

För en seriös uppslagsbok krävs att artiklar formas någorlunda[1] en neutral synvinkel. Dina privata åsikter passar bäst på ett diskussionsforum, till exempel allmänna diskussioner. Kända fakta och och väl grundade ståndpunkter däremot redovisas i Rilpedias artiklar för att ge en komplett bild av ämnet, däremot inte för reklam- eller propagandasyfte.

Att göra reklam för sitt eget företag och dess produkter bör inte göras som självändamål. Allt man skriver bör också ha en verifierbar källa, helst tryckt, så att andra människor kan kontrollera det man skrivit.

Källor ett undantag

Ämnesexperter som medverkar på Rilpedia kan däremot mycket väl länka tillbaka till egna (seriösa) källor och webbplatser. Vi uppmuntrar dem som har värdefulla kunskaper samlade på någon annan webbplats än på Rilpedia att på Rilpedia skapa mångsidiga faktaspäckade artiklar som länkar vidare till externa källor där man kan ytterligare fördjupa sig i ämnet!

Ingen källa till information om din förening

Enskilda föreningar kan presentera sig i en egen artikel på Rilpedia, men en avvägning måste göras. En spegelsida av en förenings hemsida är inte tillåtet.

Medverkande som representerar en förening (och inte enbart sig själv) kan i vissa fall märka artiklar med ett särskilt märke som används med tillstånd av Rilpedia som en sorts "kvalitetsmärkning". Sådan märkning har till syfte att antyda vilka urval artikelförfattarna kan förväntas göra mot bakgrund av föreningens policy och målsättningar. Det finns föreningar som kan bidra med ämnesexpertis. Att använda Rilpedia enbart för att försöka få fler medlemmar är däremot inte passande.

En allmän bedömning huruvida en förening ska få en egen artikel måste göras från gång till gång. Man bör exempelvis väga in hur välkänd föreningen är, antalet medlemmar, geografisk spridning, föreningens eventuella plats i ett större sammanhang (i Sverige är föreningen kanske liten, men den kanske är en svensk avdelning av en sammanslutning med omfattande verksamhet utomlands), om den har uppmärksammats i media, om föreningens ledande medlemmar är kända i andra publika sammanhang, om föreningens verksamhet har lett till något välkänt allmänintresse även om inte föreningen själv är det, etc.

Ingen experimentverkstad

Rilpedia är ett samverkansprojekt med avsikten att bygga upp en kunskapsbank enligt Rilpedias uttalade målsättningar. En del av denna målsättning är att komplettera med fakta som ofta utelämnas eller behandlas slarvigt av personer med ensidigt materialistiskt färgade synsätt.

Inte uppsamling av originalidéer

Material på Rilpedia skall helst ha en verifierbar källa publicerad någon annanstans.

Inget forskarforum

Om du har gjort nya upptäckter bör forskningsresultatet publiceras offentligt så att det kan bli föremål för kritik (till exempel i en offentlig tidskrift). Rilpedia inkluderar gärna sådana forskningsresultat som är faktamässigt väl underbyggda eller inkluderas i anslutning till ett närliggande ämne. Gränsfall avgörs i samråd med redaktionen.

Ingen beskrivning av ord du själv hittat på

Uppslagsord i Rilpedia ska vara etablerade i det svenska språket. Onödigt krångligt språk bör definitivt undvikas. Beroende på ämnets nivå kan fackspråk användas men om ämnet samtidigt är av allmänintresse skall fackspråket kompletteras med enklare förklarande språk!.

Rilpedia är till för alla och ordvalet bör därför inte ställa upp onödiga hinder. Välrenommerade källor (facklitteratur, nationell press etc) skall gå att hitta med till sökmotorer, till exempel Google.

Rilpedia ÄR en länksamling!

Rilpedias artiklar skall i sig ge kunskap. Externa länkar får används om dessa ger ytterligare kunskap eller kan hjälpa läsaren till fördjupad kunskap. Medverkande med specialkunskaper eller specialistverksamhet inom ett visst ämnesområde får gärna länka till eget källmaterial från relevanta artiklar.

Interna länkar ska binda ihop relaterade ämnen och tjäna som navigationshjälp här på Rilpedia. Överväg dock att skapa en ämnesguide om du är kompetent att sammanställa större sammanhang!

Ingen samling av Public Domain-material

Hela böcker, källkod, historiska dokument och andra samlingar av omodifierade originaldokument hör hemma på Rilsource. Men sådana samlingar, som Nordisk familjebok och projekt Runeberg, Bibliska uppslagsverk mm, är naturligtvis utmärkta källor som kan användas när man skriver artiklar på Rilpedia.

Ingen genealogisk eller biografisk databas

Biografiska fakta bör ingå i Rilpedia när det gäller personer som ofta nämns i offentliga sammanhang för sina bedrifter. Mindre omtalade personer kan nämnas i samband med ett relaterat artikelämne. Självbiografier passar inte i en encyklopedi, se Rilpedia:Fåfänga.

Rent genealogiska artiklar passar bättre i Adelsvapen-Wiki.

Inget fotoalbum

Många artiklar blir bättre av fotografier, men bara ett fotografi bildar inte en artikel. Illustrera gärna Rilpediaartiklar men ladda inte upp bilder för sakens egen skull. Dina bildbidrag måste höra ihop med en artikel!

Inte en sångbok

Enbart en sångtext är inte en artikel. Den kan dock vara en del av en artikel som beskriver sången, dess upphovsman och det sammanhang den skrevs och används. Texter såsom sånger passar bättre på RilSource än på Rilpedia. Försäkra dig om att inte bryta mot upphovsrätt GFDL.

Censur och skydd för minderåriga

Trots att Rilpedias egna artiklar är granskade kan Rilpedia innehålla stötande material. Detta beror på att många artiklar importeras från utifrån, t.ex. från Wikipedia. Innan en artikel är granskad (och eventuellt anmäld som olämplig) kan oönskat material dyka upp också på Rilpedia! Artiklarna förhandsgranskas alltså inte före import (eftersom det sköts med automatik), men tidigare raderingar läggs upp i skip-listor så att de inte kommer med på nytt vid nästa import. Anmälda artiklar granskas och censureras snarast efter anmälan.

Artiklar bör undvika onödigt stötande material, men det kan ändå bli ofrånkomligt att de, för att ge en fullständig bild av ämnet, kan innehålla text eller externa länkar som av vissa uppfattas som "känsliga". Klart olämpligt material skall dock tas bort. För Rilpedia räcker det inte endast med att innehållet inte bryter mot delstatslagar i Florida USA eller något annat land.

Anmäl olämpliga artiklar genom att klicka på och följa länken i artikelhuvudet.

Inte allt är av intresse

Ofta kan en artikel raderas eller ändras med anmärkningen ej encyklopediskt intressant. Att bedöma vad som är encyklopediskt intressant är dock svårt. Medverkande på Rilpedia kommer med tiden att utveckla sin bedömningsförmåga om vad som hör hemma på Rilpedia och vad som inte gör det. Media:Exempel.mp3

Inte för övning av skrivfärdigheterna

Svenskspråkiga Rilpedia välkomnar redaktörer som kan sitt ämne och som kan skriva svenska, även de som inte skriver flytande. Huvudsyftet skall dock inte vara att på just Rilpedia öva upp sin svenska.wpsv:Wikipedia:Vad Wikipedia inte är

Personliga verktyg