Jordreform

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Jordreform, omfördelning av odlingsbar jord på statens initiativ. De svenska jordreformerna under tidigt 1800-tal var den svenska motsvarigheten till det som kallas den agrara revolutionen.

Ibland kan jordreformen vara ett enkelt skifte där likvärdig jord utbyts mellan ägare, men den kan också innehålla tvångsförsäljningar. Ibland kan ordet "jordreform" vara en eufemism för en våldsam konfiskation; det kan då bero på politisk åskådning vilken term som är den korrekta.

I länder med en stor fattig landsbygdsbefolkning utan egen mark är jordreformer ofta en väsentlig punkt på agendan för vänsterregeringar till exempel i Latinamerika. Möjlighet att försörja sig genom att odla egen mark ses som väsentlig för att bekämpa fattigdom och minska de fattigas beroende av godsägares godtycke. Jämför Torparlagen i Finland, som år 1919 gav torpare rätt att lösa in (köpa) sitt torp.

Jordreformer i Sveriges historia

  • Storskiftet syftade till att föra samman varje gårds tegar inom byn till ett fåtal skiften.
  • Enskiftet innebar att varje gård tilldelades ett enda sammanhängande markstycke. Gårdens byggnader flyttades från byn till jordstycket.
  • Laga skiftet innebar att alla byar skulle omfattas av skiftesreformen. Det var tillåtet med ett par skiften per gård, vanligtvis ett för åkerjord och ett annat för skog.
  • Koncentrerad rationalisering, även särskild rationalisering, syftade till att små produktionsenheter slogs ihop till större och fick statligt stöd till den nya verksamheten.

Jordreformer i Afrika

  • Etiopien, Dreg genomförde 1975 en av de största omfördelningarna jordbruksmarken i Afrika.
  • Egypten, 1952 genomfördes en jordreform för att omfördela ägarförhållandet mellan storjordsägarna och de fattiga bönderna.
  • Namibias regeringen använder sig av villig säljare – villig köpare-metoden.
  • Sydafrika, i dag äger de vita fortfarande 90 procent av den odlingsbara jorden i Sydafrika. Målet är att år 2014 skall en tredjedel av den afrikanska jorden ägas av svarta.

Se även


Personliga verktyg