Dewey Decimal Classification

Från Rilpedia

(Omdirigerad från DDC)
Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Dewey Decimal Classification (DDC) är ett klassifikationssystem för bibliotek. Med tiden har det blivit det mest spridda i hela världen. Ur systemet har andra system utvecklats, till exempel Universella decimalklassifikationen - UDK. Systemets upphovsman var Melvil Dewey, en amerikansk bibliotekarie som på alla sätt ändrade sättet att utveckla och driva bibliotek.

Systemet indelar världens alla ämnen i tio huvudgrupper:

 • 001 - 099 Skrifter med generellt innehåll
 • 100 - 199 Filosofi, psykologi
 • 200 - 299 Religion
 • 300 - 399 Samhällsvetenskaperna
 • 400 - 499 Språkvetenskaperna
 • 500 - 599 Naturvetenskaperna
 • 600 - 699 Tillämpade vetenskaper
 • 700 - 799 Konst
 • 800 - 899 Litteratur
 • 900 - 999 Geografi och historia

Vid sidan av de tio huvudklasserna har med tiden även hjälptabeller vuxit fram. Med hjälp av dessa kan även generell form, plats och tid med flera aspekter komma till uttryck i klassifikationen. Inom varje hundragrupp finns tio underkategorier. Ämnena ordnas principiellt hierarkiskt, men det finns undantag och inkonsekvenser (till exempel sorteras sport och idrott in under huvudkategorin konst, ett fenomen som ibland kallas falsk överordning).

Deweysystemet syftar inte till vetenskaplig klassifikation av ämnen utan är avsett att fungera som ett verktyg för praktisk innehållsbestämning av facklitterära texter. Målsättningen med systemet är (vilket naturligtvis inte är unikt för Deweysystemet) att texter om samma ämne skall samlas invid varandra, så att användarna snabbt kan skaffa sig överblick över litteraturbelägget inom ett särskilt ämne. Detta är emellertid inte alltid enkelt. Alla texter är i någon mån komplexa och ämnen har många fasetter. Ett exempel:

Texter om hästar kan falla under helt olika hundragrupper i Deweysystemet:

 • en bok om hästens anatomi klassificeras gärna under zoologi (599).
 • en bok om hästen som boskapsdjur (tamdjur) klassificeras under 600-gruppen tillämpade vetenskaper, närmare bestämt på 636.
 • en redogörelse för hästsporten fälttävlan under sport (798), vilket är kategorin för konst
 • och en bok om hästar som motiv i bildkonsten under (750)

Man kan alltså hävda att Deweysystemet sprider ut snarare än samlar texter om samma ämne. Det finns med andra ord inbyggda preferenser i systemet, så kallade indelningskriterier. För att hindra denna typ av uppsplittring blev det från mitten av 1980-talet allt vanligare att använda sig av utbrytning. Med detta menas att man låter upprätta kategorier ("Häst", "Hus & hem" "Hobby" etc.) under vilka material från flera olika hundragrupper samlas. I det praktiska biblioteksarbetet är det är en helt normal synpunkt att troheten mot deweysystemet är underordnad hänsynen till biblioteksanvändarens bästa. I ett modernt bibliotek är användarvänlighet en självklar målsättning.

Till deweysystemets fördelar hör att det är gästfritt: alla framtida ämnen är möjliga att inplacera i systemet. Till stor del bygger SAB-systemet, det mest kända klassifikationssystemet i Sverige, på samma systemtänkande som deweysystemet med huvudklasser och hierarkisk vidareindelning av ämnen. Till det yttre skiljer sig Deweys decimalklassifikation från SAB-klassifikationen genom att notationen har sifferform medan SAB:s notation består av bokstäver. I SAB-systemet är dessutom antalet huvudklasser fler. Inom biblioteksväsendet förs kontinuerligt debatten om hur man på bästa sätt presenterar samlingarna. SAB-systemet har då varit hårt kritiserat. Liknande kritik fast då mot Deweysystemet har riktats i Norge. I Norge används Dewey desimalklassifikasjon - en tillämpad form av Dewey - av landets folkbibliotek.

Kungl. biblioteket beslutade i november 2008 att efter 87 år övergå från SAB till DDC. Beslutet fattades efter det att Nationella referensgruppen, som består av bibliotekschefer från ett tiotal svenska forskningsbibliotek, ställt sig positiv till byte av system [1]. Flera forskningsbibliotek väntas göra samma sak. Svensk Biblioteksförening tog i december ett liknande beslut att rekommendera folkbiblioteken att byta från SAB till DDC [2]. Själva övergången kommer dock att dröja några år eftersom delar av Dewey måste översättas.

Ägande och förvaltning

Den amerikanska bibliotekscentralen OCLC med huvudkontor i Dublin, Ohio köpte 1988 förlaget Forest Press, och fick då på köpet varumärkesrätten till och de upphovsrätter som förknippas med Dewey-systemet. OCLC förvaltar klassifikationssystemet och publicerar nya versioner.

Filmreferenser till Dewey Decimal Classification

 • Spionen som kom in från kylan. Richard Burton som ex-spionen Alec Leamas arbetar med bokuppställning enligt Deweysystemet
 • UHF (The Vidiot from UHF). Gestalten Conan the Librarian säger "Don't you know the Dewey Decimal System?"
 • Vänner, TOW Ross's Library Book. Chandler föreslår att ljudet av kopulation från Ross hyllplats kommer sig av intensiva studier av the Dewey Decimal System.
 • Seinfeld, The Library (avsnitt 22). Kramer hävdar att Dewey Decimal System är ett bedrägeri som Dewey tjänat sig en rejäl hacka på.

Noter

 1. Kungl. Biblioteket 2008-11-21
 2. Svensk biblioteksförening 2009-01-02
Personliga verktyg