Jylland

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Jylland

Jylland (äldre svenskt namn Jutland) är den del av Danmark som hänger ihop med den europeiska kontinenten. Jylland har inte någon fast gräns mot syd. Allt efter sammanhang och åsikt kan Jyllands sydliga gräns sättas vid Elbe, Eider, Danevirke, den nuvarande dansk-tyska gränsen eller vid Kongeå. I Jylland finns bland annat städerna Horsens, Randers, Viborg, Ålborg och Århus. Jylland är en halvö.

Innehåll

Den jutska halvön

Jyllands historiska sydgräns går vid Ejderen, men det råder inte enighet om huruvida Sydslesvig ska räknas till Jylland i dag. Söder om Ejderen ligger Holsten, som geografiskt ligger på den jutska halvön men inte har varit en historisk del av Jylland. Den jutska halvön har ingen fast sydgräns men går längst ned till Elben eller till punkten där halvön viker sig inåt (en linje från Elbens mynning till Lübeck). Den kallas också för cimbriska halvön, Jylland-Holsten eller Jylland-Slesvig-Holsten.

Efter tysk nationell uppfattning - i alla fall i folkomröstningen om Slesvig år 1920 - började Jylland först norr om Kongeåen. Slesvig/Sønderjylland och Holsten räknades inte till Jylland. Tysk historieskrivning kalkylerar ofta med att det sydjutska området var bebott av angler under forntiden, i motsättning till jyder längre norrut, men detta är osäkert.

Indelning

Historiskt sett indelas Jylland i Sønderjylland eller Slesvig, det vill säga området mellan Ejderen och Kongeåen, och Nørrejylland, området norr om Kongeåen. Nørrejylland är alltså ett annat begrepp än Nordjylland. Nørrejylland var en del av kungariket Danmark, men Sønderjylland var från medeltiden ett hertigdöme och ett danskt län.

Namnet Sønderjylland brukas dels om hela Slesvig, också det tyska Sydslesvig, dels om Nordslesvig. Sønderjylland räknas som regel inte med till Sydjylland, men i stället finns begreppet Syd- och Sønderjylland som ett samlingsnamn för de tidligare Sønderjyllands, Ribe och Vejle amt.

Nørrejylland indelas traditionellt i Nordjylland, Østjylland och Vestjylland. Midtjylland och Sydjylland är lite yngre begrepp. Det mesta av Midtjylland var historiskt och kulturellt en del av Vestjylland. I motsättning till Sønderjyllands gränser är gränserna mellan de nordjutska regionerna inte fasta.

Namnet

Jylland hette på äldre danska Iutland, vilket betyder "jutarnas land". Den första delen av ordet kommer från äldre danska iuthær, motsvarande fornnordiska jótar. Det är möjligtvis samma ord som fornnordiska ýtar "män". Den grekiske geografen Klaudios Ptolemaios kallade Jylland Kimbrikē chersonēsos, det vill säga Cimbrernas halvö. En annan uppfattning är att greken Ptolemaios kan ha missförstått sin latinska källa, och att originalet i stället nämner en bukt.

latin heter Jylland Jutlandia.

Landskap

Det jutska landskapet är präglat av de omgvivande haven och den så kallade istidsranden eller huvudstilleståndslinjen. Härmed betecknas den linje till vilken isen nådde under den senaste istiden. Linjen går nord-syd upp genom mitten av Jylland och vänder därefter mot väst omkring Viborg.

Området väst om isranden är utjämnat av smältvattnet från isen och är därför generellt sett mycket flackt med sandiga hedslätter och små kullar. Området öster och norr om isranden är däremot präglat av moräna avlagringar och är mycket kuperat. Nordjylland är dessutom präglat av en tredje landskapstyp, havsband med plana kustslätter.

Ner genom mitten av Jylland lite öster om isranden går den jutska högryggen (den Jyske højderyg)

Väster om Jylland ligger de danska Vadehavsöarna och Nordfrisiska öarna.

Se även

Flag of Denmark.svg Danmarksportalen

Externa länkar

Personliga verktyg