Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

Från Rilpedia

(Omdirigerad från HSAN)
Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN)
Departement Socialdepartementet
Län Stockholm
Kommun Stockholm
Organisationstyp Statlig förvaltningsmyndighet
Organisationsnummer 202100-3765
Ansvarig minister Göran Hägglund, socialminister
Myndighetschef Aud Sjökvist, generaldirektör
Instruktion SFS 2007:1019
Webbplats www.hsan.se

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) är en statlig myndighet till vilken anmälan kan göras av enskilda personer och nedan nämnda myndigheter, för prövning av huruvida yrkesutövare inom hälso- och sjukvård kan ha begått något fel.

Till yrkesutövare inom hälso- och sjukvård räknas anställda inom allmän och privat hälso- och sjukvård samt hälso- och sjukvårdspersonal vid socialtjänstens hem för vård eller boende.

De krav den enskilde kan ställa på hälso- och sjukvården framgår av Hälso- och sjukvårdslagen, Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, Sekretesslagen, Patientjournallagen och Patientskadelagen.

Nämnden består av en ordförande och åtta ledamöter vid varje sammanträde. Sammanlagt finns uppåt ett 40-tal ledamöter som utses av regeringen. Ordföranden ska vara jurist med erfarenhet som domare. Ledamöterna är politiker eller kommer från fackföreningsrörelserna och ska ha erfarenhet från olika områden inom hälso- och sjukvården. Nuvarande ordförande är kammarrättsråd Aud Sjökvist: http://www.regeringen.se/sb/d/11201/a/116950

Anmälan till HSAN kan göras av den, som är eller har varit patient. Anmälan får också göras av närstående om patienten inte själv är i stånd att göra anmälan. Socialstyrelsen, Justitieombudsmannen och Justitiekanslern kan anmäla till HSAN.

Nämndens arbetsuppgifter innefattar dels disciplinärenden dvs prövning av frågor om disciplinpåföljd (varning och erinran), dels behörighetsärenden, dvs frågor om indragning och återfående av legitmation och förskrivningsrätt för hälso- och sjukvårdspersonal. Det är enbart Socialstyrelsen som kan anmäla behörighetsärenden till HSAN. År 2004 inkom 3663 anmälningar av vilka 357 ledde till påföljd.

Den som anmälts måste ha fått underrättelse om anmälan inom två år från det felet begicks. Anmälan ska vara skriftlig, egenhändigt undertecknad och i original. Av anmälan ska framgå vilken undersökning eller behandling som avses, när och var den ägde rum och om möjligt vem, som har begått fel, och vad, som varit fel. Anmälningar till HSAN såväl som beslut är alltid offentliga.

Innehåll

Överklagande

Ansvarsnämndens beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol, dvs i första instans länsrätt vilken rörande ärende i HSAN är länsrätten i Stockholm. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till Kammarrätten.

Kritik

Ansvarsnämndens beslut har ofta utsatts för kritik av de legitimerade yrkesutövarna och deras organisationer för summariska processer, godtyckliga avgöranden och dåligt underbyggda beslut. Det anses leda till att yrkesutövare i första hand utför sitt arbete med tanke på hur det kan tolkas av ansvarsnämnden i stället för att koncentrera sig på att ge patienten bästa möjliga vård.

Diskussion pågår hos berörda myndigheter om ansvarsnämnden därigenom i vissa fall kan motverka sitt hälsovårdande syfte att bidra till god vård. Socialstyrelsen har de senaste åren i allt mindre utsträckning fört disciplinärenden till HSAN för att istället koncentrera sina tillsynsinsatser på systemfel i vården. Regeringen tillsatte 2007, efter framställan från bl.a. Socialstyrelsen, en utredning – Patientsäkerhetsutredningen – som har till uppgift att se över ansvarssystemet inom hälso- och sjukvården. Utredningen, som är ute på remiss under våren 2009, har föreslagit att de disciplinpåföljder HSAN kan tilldela personal inom hälso- och sjukvården tas bort och att identifierade riskindivider inom vården i stället [citat] "punktmarkeras".

Referenser

http://www.regeringen.se/sb/d/11201/a/117784

Externa länkar

Personliga verktyg
På andra språk