Folkpension

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Innehåll

Historik, svenska pensionssystem

Folkpension infördes 1913 (förstahandskälla saknas) och kompletterades i början av 1960-talet med allmän tilläggspension (ATP). Under 1990-talet reformerades pensionssystemet och består nu av i huvudsak tre delar. Inkomstpensionen, (15,5 procent av den pensionsgrundande inkomsten) är baserad på livsinkomsten istället för på de 15 bästa åren. Premiepensionen är 2,5 procent av den pensionsgrundande inkomsten och kan placeras fritt av löntagaren inom PPM-systemet. Garantipensionen är till för att de som jobbat lite eller inte alls ändå ska få en viss grundtrygghet. ATP lever kvar i och med att personer födda 1953 och tidigare delvis får pension ur det gamla systemet. Denna del kallas nu för enbart tilläggspension.

Utdrag, Svenskt Banklexicon, 1942

"Folkpensionering, en gren av socialförsäkringen (s.d.o.), är obligatorisk och omfattar hela folket. Folkpensionen består dels av grundpension, som alla, vilka erlagt avgifter, äro berättigade till, dels av tilläggspension, som utgår efter vissa fastställda regler. Rätt till folkpension inträder vid en uppnådd ålder av 67 år el. dessförinnan varaktig oförmåga till arbete. Grundpensionen finansieras dels av individuella avgifter (6-20 kr. allt efter storleken på den avgiftsskyldiges inkomster), vilka uttagas samtidigt som kronoskatten, dels av allmänna medel. Tilläggspensionen finansieras helt av allmänna medel. Avgifterna till grundpensionen erläggas fr. o. m. det år den avgiftsskyldige fyller 18 år t. o. m. det år, under vilket han fyller 65 år." (citat, Beije, 1942:173).

De medel som inbetalades för grundpension förvaltades av folkpensioneringsfonden.

Kuriosa

  • Den genomsnittliga livslängden var 1940 66,13 år för kvinnor och 63,76 år för män.
  • 6-20 kr år 1942 motsvarar år 2006, justerat för inflation, 104-349 kr.

Källor

  • Svenskt banklexicon, Rupert Beije, Aktiebolaget Auctor, 1942.
  • Livslängd, hälsa och sysselsättning, SCB Demografiska rapporter 2002:3.
  • Statistiska Centralbyråns Konsumentprisindex.
  • Statistiska Centralbyrån Livslängd
Personliga verktyg