Avfall

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Se även avfall från religion och avfall från ideologi.
Avfall

Avfall eller sopor är oönskade substanser som bildas genom mänsklig verksamhet. Det är restprodukter i allmänhet, som människor använt eller åstadkommit och som de inte längre behöver.

Enligt gällande EU-lagstiftning definieras begreppet avfall enligt följande: "varje föremål, ämne eller substans som ingår i de kategorier som anges i bilaga I och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med."[1]

Där bilaga I i samma lagtext avser 16 olika avfallskategorier.[2] Den sista av dessa kategorier är en "slaskgrupp" som omfattar allt som inte finns med i övriga kategorier. I praktiken innebär därför definitionen att avfall är "varje föremål, ämne eller substans [...] som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med."

Kategorierna i Bilaga I ger en heltäckande bild av vad som typiskt är avfall:

"BILAGA I

AVFALLSKATEGORIER

Q 1 Produktions- eller konsumtionsrester som inte specificeras närmare nedan.

Q 2 Produkter som inte uppfyller uppställda krav.

Q 3 Produkter för vilka tiden för användning har löpt ut.

Q 4 Material som spillts ut, förlorats eller utsatts för någon annan olyckshändelse, inbegripet material, utrustning o.d. som förorenats på grund av olyckshändelsen.

Q 5 Material som förorenats eller nedsmutsats i samband med planerade åtgärder (t.ex. rester från reningsförfaranden, förpackningsmaterial, behållare etc.).

Q 6. Oanvändbara delar (t.ex. kasserade batterier, utbrända katalysatorer etc.)

Q 7 Ämnen som inte längre har tillfredsställande prestanda (t.ex. förorenade syror, förorenade lösningsmedel, förbrukade härdsalter etc.).

Q 8 Restprodukter från industriprocesser (t.ex. slagg, destillationsåterstoder etc.).

Q 9 Restprodukter från processer för att begränsa förorening (t.ex. skrubberslam, avskilt stoft från textil- eller glasfiberfilter, använda filter etc.).

Q 10 Restprodukter från mekanisk bearbetning av metallytor (t.ex. svarv- och frässpån etc.).

Q 11 Restprodukter från utvinning och bearbetning av råvaror (t.ex. gruvslagg, slopolja etc.).

Q 12 Material som förorenats genom uppblandning (t.ex. olja förorenad av PCB etc.).

Q 13 Varje material, ämne eller produkt vars användning har förbjudits i lag eller andra föreskrifter.

Q 14 Varor som innehavaren inte längre har användning för (t.ex. utgallrat material från jordbruk, hushåll, kontor, handel och affärsverksamhet etc.).

Q 15 Förorenade material, ämnen och produkter som uppkommit som resultat av marksanering.

Q 16 Samtliga material, ämnen och produkter som inte omfattas av någon av ovanstående kategorier."


I ekonomiska sammanhang brukar avfall definieras som något en verksamhet genererar men som verksamheten inte har användning för och inte heller kan säljas för en vinst. Dvs. det innebär en kostnad att göra sig av med avfall. På detta sätt skiljer sig avfall från begreppet biprodukt som är något en verksamhet inte främst är avsett generera men som ändå säljs som en vara.

Källor

  1. Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/12/EG av den 5 april 2006 om avfall, Artikel 1 a)
  2. Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/12/EG av den 5 april 2006 om avfall, Bilaga I

Se även

Personliga verktyg