Vägtrafikregistret

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Vägtrafikregistret är ett svenskt statligt, datoriserat register som innehåller information om alla civila, svenskregistrerade fordon, körkortshavare, tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik, felparkeringsavgifter och trängselskatt. Vägtrafikregistret drivs av Transportstyrelsen, avdelningen Trafikregistret.

Innehåll

Historia

Fordon i Sverige har varit registrerade sedan början av 1900-talet. Från början sköttes registreringen av fordon av länsstyrelserna.

Vägtrafikregistret skapades i början av 1970-talet under namnet bilregistret. Det var Sveriges första heldatoriserade register. Det övertog registreringen av alla fordon i Sverige och länsbokstäverna försvann under en övergångstid 1972-74. Bilregistret reglerades i bilregisterkungörelsen (1972:599).

Den 1 oktober 2001 trädde ny lagstiftning i kraft och bilregisterkungörelsen upphörde att gälla. Registret fick då namnet vägtrafikregistret.

Lagstiftning

Vägtrafikregistret innehåller personuppgifter. I vissa delar styrs verksamheten kring registret därför av personuppgiftslagen (1998:204) (PuL). Den huvudsakliga regleringen av vägtrafikregistret finns dock i speciella regler: lagen (2001:558) om vägtrafikregister (LVTR) och den av regeringen genom bemyndigande i lagen utfärdade förordningen (2001:650) om vägtrafikregister (FVTR).

Normalt överklagas en rikstäckande myndighets förvaltningsbeslut till den länsrätt inom vars domkrets myndighetens huvudkontor ligger. Transportstyrelsens huvudkontor ligger i Norrköping i Östergötlands län. Transportstyrelsens beslut enligt lagen eller förordningen om vägtrafikregister överklagas emellertid enligt särskilt förordnande i 34 § LVTR till Länsrätten i Örebro län.

Eftersom LVTR och FVTR är speciallagstiftning gäller reglerna i dessa författningar i många delar före PuL. Det står också uttryckligen i 2 § LVTR att det i personuppgiftslagen finns bestämmelser som tillämpas på personuppgifter i vägtrafikregistret i den mån det inte finns några avvikande bestämmelser i denna lag eller i en förordning som har beslutats med stöd av den. Samtidigt står det i 11 § LVTR att bestämmelserna i PuL om rättelse och skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt LVTR eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Enligt beslut av tillsynsmyndigheten Datainspektionen skall bland annat dessa regler i PuL tillämpas på ärenden om rättelse av personuppgifter i vägtrafikregistret, även när det finns avvikande bestämmelser i LVTR eller FVTR.

Vägverket, som innan den 1 januari 2009 var den myndighet som ansvarade för vägtrafikregsitret, har infört kompletterande bestämmelser i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2001:118) om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret. Dessa föreskrifter gäller än.

Internationella motsvarigheter

Motsvarigheter till vägtrafikregistret finns i de flesta länder. I Finland motsvaras det av fordonstrafikregistret.

Se även

Extern länk

[1]

Personliga verktyg