Kvalitativ forskning

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Kvalitativ forskning, forskning med vetenskapsteoretisk/filosofisk grund i hermeneutik och fenomenologi. Söker inte i första hand statistiska och kvantifierbara resultat utan försöker finna essensen, kvalitén, i det det avser undersöka.

Den kvalitativa forskningen är starkare kopplad till idén, ontologin (hur världen är beskaffad), om att det möjligen inte finns en objektiv verklighet därute som vi kan mäta och väga och förklara med hjälp av statistik. Kunskap söks genom subjektet, den är skapad och befinner sig i en historisk och kulturell kontext.

Den kvalitativa metoden är en forskningsmetod som syftar till att ge kvalitativ empiri. Man kan lätt dra en parallell till hermeneutiken (som enkelt sagt är detsamma) där man förutom empiri och logik även tillsätter förmågan till att känna.

Kvalitativ metod handlar alltså om att skapa en djupare förståelse för ett fenomen/händelse etc. Kvalitativa forskare kritiseras ofta därför att deras resultat inte har lika hög replikerbarhet eller reliabilitet som kvantitativ forskning då den inte grundar sig på lika många analysenheter.

Den kvalitativa och den kvantitativa forskningen behöver inte nödvändigtvis vara motstridiga utan kan många gånger komplettera varandra. Kvalitativ nämns som motsats eller komplettering till kvantitativ som anger mängd eller kvantitet i överenskomna storheter.

Vidare läsning

  • Thurén, Torsten: Vetenskapsteori för nybörjare.

Referenser

Personliga verktyg