God man

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

God man är i Sverige en (fysisk) person som av tingsrätten förordnats för att tillvarata en annan persons rättsliga eller ekonomiska intressen eller sörja för hans person. Vilka områden godmanskapet omfattar anges alltid i förordnandet.

Rätten kan förordna en god man för den som på grund av funktionshinder, sjukdom eller andra förhinder inte kan bevaka sina intressen. Föräldrabalken reglererar gode män för barn, som kan utses om barnets vårdnadshavare inte kan tillgodose barnets intressen. Även ensamkommande asylsökande barn har rätt till en god man enligt lagen (2005:429) om god man för ensamkommande barn'.'[1]

En person med god man kallas huvudman. En god man får inte gå emot huvudmannens vilja och denne har rätt att säga upp sin gode man, då förordnandet inte kan ske mot klientens vilja. En god man skiljer sig således från en förvaltare genom att huvudmannen behåller rätten att representera sig själv.

En god man har rätt till arvode. Den kommunala överförmyndarnämnden utövar tillsyn över godmans- och förvaltarskapsärenden i kommunen. Överförmyndarnämnden tar även emot ansökningar om god manskap som sedan läggs fram i tingsrätten.

God man är också ett begrepp i fastighetsbildningslagen, 4 kap 1-3 §§. En god man i detta sammanhang utses av kommunfullmäktige och kan komplettera förrättningslantmätaren som beslutande myndighet i lantmäteriförrättningar.

God man kan också utses åt ett omyndigt barn som träffar ett avtal med sin vårdnadshavare, till exempel när föräldrar ger en gåva till sina barn.

Källor

  1. [1]

Externa länkar

  • Kapitel 11 i den svenska föräldrabalken, som reglerar godmanskap
Personliga verktyg