Fastighetsregistret

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Fastighetsregistret (äldre benämning fastighetsboken) är svenska statens förteckning av lagfarter och annan fastighetsinformation grundad på författningsbestäm­melser. Av bestämmelserna framgår bl.a. hur Fastig­hetsregistret ska föras, för vilka ändamål personupp­gifter får användas och vilka uppgifter registret ska innehålla.

Registret förvaltas och utvecklas av Lantmäteriet medan uppdatering av informationen i registret sker från lantmäterimyndigheter, inskrivningsmyndigheter, kommuner m.fl.

Registret är uppbyggt av fem delar: All­männa delen, Inskrivningsdelen, Adressdelen, Bygg­nadsdelen och Taxeringsuppgiftsdelen.

  • Allmänna delen utgör det officiella registret över Sveriges indelning i fastigheter och samfälligheter. Den allmänna delen innehåller uppgifter om fastigheter och samfälligheter, koordinater, planer och bestämmelser, kvarter, gemensamhetsanläggningar samt register­kartan.
  • Inskrivningsdelen innehåller lagfarts- och tomträttsuppgifter, till exempel köpeskilling, köpedatum och ägare. Delen innehåller också inteckningar, rättighetsinskrivningar, anteckningar och uppgifter om äldre förhållanden.
  • Adressdelen innehåller uppgifter om belägenhetsadres­ser samt viss tilläggsinformation till adress, till exempel popu­lärnamn, postnummer och postort.
  • Bygg­nadsdelen innehåller uppgifter om byggnader som inrymmer bostäder, lokaler, industrier m.m. Uppgifterna anger bl.a. byggnadens läge samt uppgifter från adressdelen och taxeringsuppgiftsdelen. Byggnads­delen innehåller också viss tilläggsinformation, till exempel alternativnamn och tätortstillhörighet.
  • Taxeringsuppgiftsdelen innehåller taxerings- och vär­deringsenhetsuppgifter för mark och byggnader. Upp­gifterna hämtas från Skatteverket en gång per år.
Personliga verktyg
På andra språk