Homosexualitet i Bibeln

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Ril_red.png
Rilpedia - låst, texten baserad på Wikipedialogo_12pt.gifWikipedia_letter_w.png
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Denna artikel behandlar förekomsten av Homosexualitet i Bibeln, inklusive de sammanhang homosexualitet nämns i denna.

Att göra (RIL): Sök upp alla Bibelställen, förtydliga de beskrivande förekomsterna.

Sexuellt umgänge mellan personer av samma kön var väl känt i Gamla Testamentets och Nya Testamentets tid. Homosexuell läggning behöver inte nödvändigtvis leda till homosexuella handlingar. I Bibelns texter diskuteras inte utförligare den "homosexuella läggningen" men däremot beskrivs homosexuella handlingar mycket tydligt. Eftersom homosexuella handlingar var mycket tydligt beskrivna i Bibeln, bland annat i Mose lag (3 Mos 18), kan den form av homosexualitet som beskrivs i Bibeln inte misstolkas. Exempel:

22: Du skall icke ligga hos en man såsom man ligger hos en kvinna; det är en styggelse. (3 Mos 18:22).

Begreppet "homosexuell" kommer i bruk först på 1800-talet, men de i Bibeln mycket närgångna beskrivningarna av företeelsen gör det mycket svårt att missförstå vad som avses. Trots Bibelns påtagliga klartext hävdas ofta idag felaktigt att den homosexualitet som Bibeln nämner skulle ha varit annorlunda än den vi idag känner till.

Bibliska texterna om homosexuella handlingar beskrivs i liten omfattning, ofta jämställt med sodomi, incest eller liknande som enbart omskrevs i negativa termer. I skapelseberättelsen instiftade Gud ett tydligt förhållande mellan man och kvinna och Bibelns författare ägnade inte grova sexuella avvikelser några utförligare kommentarer.

Konfrontationen mellan judisk-kristen etik och den hellenistiska världens i många avseenden annorlunda syn på sexuella handlingar blev mycket hård. Hos grekerna ansågs kärlek till unga män som något hedervärt och idealiserat. Den kristna etiken lyfte fram andra ideal som trohet, heterosexualitet och avhållsamhet.

Innehåll

Gamla Testamentet

Sodomsberättelsen - 1 Mos. 19

I 1 Mos. kap. 19 får Lot i Sodom besök av två män (två förklädda änglar). Gästvänligt erbjuder Lot dem logi för natten. Under natten omringar Sodoms manliga befolkning Lots hus och ropar hotfullt: "Var är männen som kom till dig i kväll? Skicka ut dem till oss, vi skall ligga med dem" (1 Mos 19:5). 1917 års bibelöversättning använde formuleringen "känna dem", men Bibel 2000 översätter "ligga med dem".

Det hebreiska verbet jada’ som förekommer här kan betyda både "lära känna" och "ha samlag med". Att det här rör sig om den senare betydelsen framgår av att Lot i stället erbjuder de aggressiva männen sina båda döttrar "som ännu är orörda" (1 Mos 19:8). Erbjudandet av döttrarna till de påträngande männen visar klart, att det är fråga om ett sexuellt krav de ställt. Männen i Sodom ville således ha homosexuellt umgänge med Lots gäster. När Lot vägrar lämna ut sina gäster, blir männen ännu mer aggressiva och när de precis skall gå till handgripligheter, slår de båda gästerna dem med blindhet. Följande dag straffade Gud Sodom för dess synd och lät ett regn av svavel och eld falla över staden.

Sodomsberättelsen är ett exempel på hur Guds straff i GT drabbar dem som bryter mot grundläggande etiska normer. Ramberättelsen konstaterar att: "Människorna i Sodom var onda och syndade svårt mot Herren" (1 Mos 13:13). Man kan även utläsa ur andra texter, där Sodom omnämns, att staden fick symbolisera en mängd avvikelser från Guds skapelseordning och påbud. I olika profettexter i GT nämns flera dåliga sidor med sodomiterna, bland annat deras ogästvänlighet.

Nya Testamentet

Jesu nämner sodomiterna i sin undervisning (Matt 10:14-15) och framförallt Paulus nämner homosexuella handlingar i straka negativa ordalag då han i Romarbrevet beskriver utlevd homosexualitet som orenhet, skändelse av kroppen, styggelse och som något otillbörligt:

24: Därför prisgav Gud dem i deras hjärtans begärelser åt orenhet, så att de med varandra skändade sina kroppar.
26: Fördenskull gav Gud dem till pris åt skamliga lustar: deras kvinnor utbytte det naturliga umgänget mot ett onaturligt;
27: sammalunda övergåvo ock männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes i lusta till varandra och bedrevo styggelse, man med man. Så fingo de på sig själva uppbära sin villas tillbörliga lön.
28: Och eftersom de icke hade aktat det något värt att taga vara på sin kunskap om Gud, gav Gud dem till pris åt ett ovärdigt sinnelag, till att bedriva otillbörliga ting.

Bibelreferenser

  • 1 Mos 13:13 - Lot i Sodom
  • 1 Mos 19 - Straffdom över Sodom och Gomorra
  • Matt 10:14-15 - Jesus nämner Sodom och Gomorra
  • Rom 1:28 - Paulus beskriver utlevd homosexualitet som orenhet, skändelse av kroppen, styggelse,
Personliga verktyg
På andra språk