Psyke (Bibeln)

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Ril_red.png
Rilpedia artikel
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Det finns texter i Bibeln som nämner både Guds och människans psyke. Det svenska ordet "själ" är i den grekiska grundtexten 'psyke', vilket på grekiska stavas 'psuchē'. I bibelverserna nedan har det svenska ordet 'själ' ersatts med psyke. Texterna från 1917 års översättning:

 • så mån I veta att den som omvänder en syndare från hans villoväg, han frälsar (räddar) hans PSYKE från döden och överskyler en myckenhet av synder. (Jak 5:2)
 • Skaffa därför bort all orenhet och all ondska som finnes kvar, och mottagen med saktmod det ord som är plantat i eder, och som kan frälsa edra PSYKEN. (Jak 1:21)
 • då I nu ären på väg att vinna det som är målet för eder tro, nämligen edra PSYKENS frälsning (räddning). (1 Petr 1:9)
 • Renen edra PSYKEN, i lydnad för sanningen, till oskrymtad broderlig kärlek, och älsken varandra av hjärtat med uthållig kärlek, (1 Petr 1:22)
 • Ty I "gingen vilse såsom får", men nu har ni vänt om till edra PSYKENS herde och vårdare. (1 Petr 2:25)
 • Alltså, de som efter Guds vilja få lida, de må anbefalla sina PSYKEN åt sin trofaste Skapare, allt under det att de göra vad gott är. (1 Petr 4:19)
 • Deras ögon äro fulla av otuktigt begär och kunna icke få nog av synd. De locka till sig obefästa PSYKEN. De hava hjärtan övade i girighet. Förbannade äro de. (2 Petr 2:14)
 • Och när det bröt det femte inseglet, såg jag under altaret de människors PSYKEN, som hade blivit slaktade för Guds ords skull och för det vittnesbörds skull, som de hade. (Upp 6:9)
 • Och jag såg troner stå där, och de satte sig på dem, de åt vilka gavs makt att hålla dom. Och jag såg de människors PSYKEN, som hade blivit halshuggna för Jesu vittnesbörds och Guds Ords skull, och som icke hade tillbett vilddjuret eller dess bild, och icke heller tagit dess märke på sina pannor och sina händer; ... (Upp 20:4)
 • Och frukten icke för dem som väl kunna dräpa kroppen, men icke hava makt att dräpa PSYKET, utan frukten fastmer honom som har makt att förgöra både PSYKE och kropp i Gehenna. - (Matt 10:28)
 • Tag på eder mitt ok och lären av mig, ty jag är saktmodig och ödmjuk i hjärtat; 'så skolen I finna ro för edra PSYKEN. (Matt 11:29)
 • (Gud): "Se, över min tjänare, som jag har utvalt, min älskade, i vilken [mitt] PSYKE har funnit behag, över honom skall jag låta min Ande komma, ... (Matt 12:18)
 • Då svarade han honom: "'Du skall älska HERREN, din Gud, av allt ditt hjärta och av allt ditt PSYKE och av allt ditt förstånd.' (Matt 22:37)
 • Då sade [Jesus] till dem: "Min PSYKE är djupt bedrövat, ända till döds; stanna kvar här och vaka med mig." (Matt 26:38)
 • Då sade Maria: "Mitt PSYKE prisar storligen Herren, 47 och min ande fröjdar sig i Gud, min Frälsare. (Luk 1:46)
 • Ja, också genom ditt PSYKE skall ett svärd gå. Så skola många hjärtans tankar bliva uppenbara." (Luk 2:35)
 • Ty Människosonen har icke kommit för att fördärva PSYKEN, utan för att frälsa (rädda) dem." (Luk 9:56)
 • Men Gud sade till honom: 'Du dåre, i denna natt skall ditt PSYKE utkrävas av dig; vem skall då få vad du har samlat i förråd?' - (Luk 12:20)
 • Genom att vara ståndaktiga skolen I vinna edra PSYKEN. (Luk 21:19)
 • [Jesus]: Nu är mitt PSYKE i ångest; vad skall jag väl säga? Fader, fräls mig undan denna stund... (Joh 12:27)
 • ... du icke skall lämna mitt PSYKE åt dödsriket och icke låta din Helige se förgängelse. (Apg 2:27)
 • "...och styrkte lärjungarnas PSYKEN, i det de förmanade dem att stå fasta i tron och sade dem, att det är genom mycken bedrövelse som vi måste ingå i Guds rike. (Apg 14:22)
 • "... vi hava hört att några som hava kommit från oss hava förvirrat eder med sitt tal och väckt oro i edra PSYKEN, utan att de hava haft något uppdrag av oss," (Apg 15:24)
 • Och för min del vill jag gärna för edra PSYKEN både offra vad jag äger och låta mig själv offras hel och hållen. ... (2 Kor 12:15)
 • Men fridens Gud själv helge eder till hela eder varelse, så att hela eder ande och edert PSYKE och eder kropp finnas bevarade ostraffliga vid vår Herres, Jesu Kristi, tillkommelse. (1 Thess 5:23)
 • Ty Guds ord är levande och kraftigt och skarpare än något tveeggat svärd, och tränger igenom, så att det åtskiljer PSYKE och ande, märg och ben; och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. (Heb 4:12)
 • I det hoppet hava vi ett säkert och fast PSYKETS ankare, som når innanför förlåten, (Heb 6:19)
 • och min rättfärdige skall leva av tro. Men om någon drager sig undan, så finner mitt PSYKE icke behag i honom". (Heb 10:38)
 • Ja, på honom, som har utstått så mycken (mot)sägelse av syndare, på honom må ni tänka, så att ni inte tröttnar och (ger upp) i edra PSYKEN. (Heb 12:3)

Externa länkar

Personliga verktyg