Aktiekapital

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Aktiekapital är det kapital ett aktiebolags ägare har tillskjutit bolaget. Storleken på aktiekapitalet regleras i bolagets bolagsordning. Det är ett aktiebolags ägare som skall tillföra bolaget dess aktiekapital. Aktieägarnas ansvar för ett aktiebolags åtaganden är normalt begränsat till det insatta aktiekapitalet. Av aktiebolagets registreringsbevis framgår vilket aktiekapital ett aktiebolag har registrerat. Registreringsmyndighet är Bolagsverket.

En akties kvotvärde (tidigare nominellt värde) är aktiekapitalet dividerat med antalet aktier.

I ett aktiebolag måste aktiekapitalet för närvarande uppgå till minst 100.000 kronor. I en utredning genomförd på uppdrag av regeringen av advokaten och rättsvetenskapsmannen Carl Svernlöv som överlämnades till justitieminister Beatrice Ask under våren 2008 har det föreslagits att kravet på minsta aktiekapital i privata aktiebolag åter ska sänkas till 50 000 kronor, en nivå som gällde fram till mitten av 1990-talet. Förslaget, som mottagits mycket positivt av flertalet remissinstanser, har ännu inte lett till lagstiftning.[1]

Aktiekapitalet behöver inte motsvaras av pengar, utan kan även tillföras i form av någon annan tillgång, exempelvis en maskin eller rättighet som ägarna tillför. Om den tillförda tillgången inte är pengar kallas det för apportegendom. Värdet ska i sådana fall intygas av såväl styrelsen som bolagets revisor.

Om bokfört eget kapital i bolaget understiger hälften av bolagets registrerade aktiekapital ska bolaget tvångslikvideras. Styrelsen måste alternativt vidta vissa åtgärder, bland annat upprätta och låta revisor granska en kontrollbalansräkning för att driva bolaget vidare. Efterlevs inte likvidationsreglerna kan ett personligt betalningsansvar inträda för aktiebolagets styrelseledamöter. Även aktiebolagets ägare kan drabbas av ett sådant personligt betalningsansvar om de deltar i ett beslut att fortsätta bolagets verksamhet med vetskap att bolaget är skyldigt att gå i likvidation i enlighet med reglerna i aktiebolagslagen (2005:551).

Referenser

  1. Carl Svernlöv: SOU 2008:49 Aktiekapital i privata bolag., Regeringen, 2008 (PDF) (svenska). Hämtat 23 oktober 2008. 
Personliga verktyg