Tro och fakta om vårt ursprung

Från Rilpedia

Version från den 28 december 2006 kl. 01.04 av Rilnet (Diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till: navigering, sök
Ril_red.png
Rilpedia artikel
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Mall:HighlightArtikeltext

Utdrag ur Kapitel två ur boken När människan blev ett djur

[1] av Mats Molén)

Några tänkvärda ord om evolution:

“Vetenskapsmän vet att naturligt urval kan förklara den komplexitet hos organismer som inspirerar till att känna vördnad, och skall vara beredda att förklara hur.”
- Anonym ledarskribent i tidskiften Nature [2] (Min markering av ordet "vet".)

och:

"I dag är det vår skyldighet att förstöra myten om evolutionen, ansedd som ett enkelt, förstått och förklarat fenomen som snabbt fortsätter att läggas i dagen framför oss. Biologerna måste uppmuntras att tänka på svagheterna i tolkningarna och i de överdrivna slutsatser som teoretikerna framhåller eller lägger fram som etablerade sanningar. Bedrägeriet är ibland omedvetet, men inte alltid, eftersom vissa människor, beroende på deras sekterism, avsiktligt blundar för verkligheten och vägrar att erkänna svagheterna i sin tro."
"Styrd av allsmäktigt urval, blir slumpen ett slags försyn, vilken, under ateismens täckmantel, inte namngivs men som i hemlighet dyrkas."
- Pierre Paul Grassé [3]. (G. har bl.a. varit ordförande för franska vetenskapsakademin, och i över 25 år chef för "laboratoriet för evolution").


Innehåll

Inledning

Inom den vetenskapliga forskningen finns det ofta tankebyggnader, dvs olika teorier som anses vara sanna, som används som en mall för att sortera in fakta och upptäckter i. I dag fungerar evolutionsteorin som en sådan mall, och problem med denna teori nämns ofta inte.

Men det finns många problem med evolutionsteorin, vilket gör att fler och fler forskare inte längre kan tro att denna teori ger en riktig beskrivning till vårt ursprung och jordens historia. De två citaten ovan visar detta med all tydlighet. En forskare vet att naturligt urval kan förklara “allt”, men den andra kallar detta urval för "allsmäktigt urval", för att visa hur evolutionsteorin blivit mer som en religion.

När en vetenskaplig teori blivit så "säker" att den inte får ifrågasättas, vilket ofta är fallet med evolutionsteorin, då är det inte längre fråga om vetenskap utan om religion (se citatet ovan, från Nature). Fler och fler har upptäckt detta problem, men Grassé (som citerades ovan) är en av de mest framstående forskarna som öppet beskrivit hur det verkligen är.

Vetenskapen har begränsingar

Även vetenskapen i sig har sina begränsningar, vilket man enkelt kan se om verkligheten delas in i tre områden:

1. Nutida händelser - Undersökningar där man kan göra experiment och observationer, dvs nutida händelser, ger ofta rätta och riktiga svar. Men när det gäller komplexa samband inom t ex medicin eller miljövård, eller frågor om universums yttre gränser, jordens inre samt undersökningar av de minsta partiklarna, blir svaren ofta mer tvetydiga. Mall:HighlightArtikeltext 2. Historiska händelser - Jordens historia är unik och har bara utspelat sig en enda gång. Historiska händelser är därför oftast betydligt svårare att undersöka med vetenskap, eftersom man har svårt att göra kontrollerade experiment och se om resultaten återupprepas. Vi vet t ex att det funnits dinosaurier, men de flesta tolkningar av exempelvis dinosauriernas beteenden blir mer eller mindre lösa spekulationer, där olika tolkningar kan vara möjliga.

3. Andliga saker - Vetenskap kan inte användas för att undersöka andliga saker, t ex om Gud finns eller inte. Många har dock gjort det logiska misstaget att tro att det enda som finns är det vi kan upptäcka med den Vetenskaplig metod. De som gjort det misstaget har inte insett att vi först har gjort en metod för att undersöka materia och energin – den vetenskapliga metoden – för att sedan säga att det som inte kan undersökas med denna metod inte finns, eller åtminstone att det inte har haft någon inverkan på världen. Detta är ett allvarligt logiskt misstag som forskare och andra lätt kan göra.

Forskning kring vårt ursprung rör mest punkt 2 och 3, ovan. Även om man inte kan se hur allt gått till, finns dock många enkla och klara fakta som visar att ingen evolutionsteori håller, knappast ens om en Gud skulle hjälpa till. Nedan finns lite kortfattat beskrivet om detta. I boken finns en detaljerad utredning om alla naturvetenskapliga argument, se källhänvisningar till dessa i bokens litteraturlista.

Biologi

Mycket ofta när man beskriver djur och växter i läroböcker och massmedia, nämner man att de utvecklats och har utvecklat olika organ eller anpassningar till miljön. Detta håller alla forskare med om, men bara till en viss gräns.

Exempelvis har finkarna på Galápagosöarna fått lite olika form på näbbarna och lite olika beteenden. Måsarna runt polcirkeln har fått lite olika färg på vingarna. Många gånger har det utvecklats motståndskraft mot sjukdomar och mediciner. Ibland har avkomman från en del djur eller växter inte längre blivit fruktsam. Djur i grottor har ofta blivit blinda och insekter och fåglar på små öar har tappat vingarna. All denna form av evolution som:

  • a) bygger på enkla förändringar av det som redan finns,
  • b) att enklare strukturer uppkommer, eller
  • c) att något försvunnit,

brukar kallas mikroevolution. Denna evolution kan ske inom de djur- och växtgrupper som kallas släkten och familjer (lite olika för olika djur och växter, beroende på hur de namngivits). Det som forskare kallar "arter" kan således uppkomma av sig självt. Mall:HighlightArtikeltext

Mikro och Makroevolution

Mikroevolution är verklig och kan studeras ingående. Det som brukar kallas makroevolution kan dock inte studeras (ibland varierar dock beskrivningen av vad orden mikro- respektive makroevolution betyder). Med makroevolution menas att det uppkommer nya komplicerade strukturer och organ, som inte funnits tidigare, t ex olika sorters ögon hos olika djur, eller skelett på djur som inte haft skelett.

För att få dessa strukturer att fungera och vara till någon nytta krävs ofta mängder av oberoende förändringar i olika delar av djuret eller växten, som dessutom måste samverka med varandra. Detta är naturligtvis mycket komplicerat.

Faktum är att aldrig någonsin har någon enda forskare visat att en sådan makroevolution är möjlig.

Mellanformer

Eventuella mellanformer mellan olika organ eller mellan olika huvudgrupper av djur eller växter skulle fungera mycket dåligt eller inte alls. De mycket förenklade teckningar och förklaringar som ges i en del böcker har inte mycket med verkligheten att göra utan är bara "just so stories", dvs historier med liten eller ingen verklighetsanknytning för de frågor man vill ha besvarade.

Mall:HighlightArtikeltext (om nu inte denna Gud handgripligen ibland bar omkring dessa underliga varelser och ibland gav dem föda under miljontals år, medan varelserna väntade på att långsamt utvecklas vidare (och sedan hjälpte till med en mängd andra saker som behövde göras när djuren/växterna var i något slags “mellanformat”).

Men, de flesta nämner fortfarande hela tiden att en sådan makroevolution verkligen skett, så därför tror de flesta att sådan makroevolution verkligen är möjlig. Men, mutationer och naturligt urval hjälper inte, och inte något annat heller. Det enda man vet som kan ge samverkan mellan olika komplicerade oberoende system är intelligent design ("konstruktion"), där strukturer tillverkas fullt färdiga och i samverkan med varandra. Och därför börjar fler och fler forskare nu tro att det behövs en skapare bakom allt levande.

Att växa är inte samma sak som "utveckling"

Tidigare jämförde man ofta fosters utseende hos olika djur som ett stöd för evolutionsteorin. Denna tanke började med att en tysk professor förfalskade bilder på fosters utseende, för att det skulle se ut som om de genomgick en evolution. På grund av olikheterna i olika djurfosters utveckling och att det mest bara är yttre likheter man studerar, har denna tanke numera övergivits av de flesta.

Tidigare trodde man att det fanns över 100 organ hos människan utan funktion, som antingen inte utvecklats färdigt eller höll på att tillbakabildas. Numera har man hittat viktiga funktioner för i princip alla organ hos människan, och även för många liknande organ hos djur. Argumentet med dessa s k "rudimentära organ" har därför också till stor del övergivits av forskare inom området. Detsamma gäller funderingar man haft om arvsanlag som inte fungerat, s k "skräp-DNA", eftersom man nu börjat upptäcka funktioner hos mycket av detta "skräp".

Planerat samspel

Om djur och växter skall kunna leva tillsammans, i samspel med varandra, måste de ha vissa likheter i uppbyggnad och struktur. Därför kan likheter tolkas antingen som ett resultat av evolution, eller som en nödvändighet för samspelet i naturen och att det tyder på att en Skapare gjort världen.

Speciellt när det gäller jämförelser av proteiner och DNA uppkommer en mängd självmotsägelser om man tolkar data utifrån evolutionsteorin. De data vi finner stämmer mycket bra överens med en typologisk, hierarkisk klassificering – en s k "skapelseklassificering" med "urtyper" och grupper inom grupper.

Mall:HighlightArtikeltext

Fossilens vittnesbörd

Man har hittat mängder av fossil från djur och växter, över större delen av jorden. De flesta av dessa representeras av nu levande varelser, men en mängd mikroevolution har skett. Många av de fossil man trodde var från djur och växter som dött ut för upp till hundratals miljoner år sedan (t.ex. det mest underliga djuret, Hallucigenia), har man nu åter hittat levande (Hallucigenia var ett slags mask).

Levande fossiler...

Fossilen visar raka motsatsen till vad man kan vänta sig enligt evolutionsteorin: Det finns mängder av mellanformer där det skett små förändringar (dvs det som vi vet är sant, s k mikroevolution). Men det finns bara några få förslag till mellanformer där det borde finnas väldiga mängder med mellanformer, där det är stora skillnader mellan djur eller växter (dvs det som kallas makroevolution).

Klassiska mellanformer som "urfågeln", "fyrbenta fisken" samt många andra, har förkastats av nästan alla framstående vetenskapsmän som studerar just dessa områden. De fakta vi ser hos fossilen är: Djuren och växterna finns fullt färdiga till sina huvuddrag från första början, sedan förändras de lite och om de inte har dött ut lever de fortfarande i dag.

500 vetenskapliga avhandlingar baserad på bluff

Forskningen kring människans ursprung är den kanske mest kontroversiella av all forskning när det gäller jordens historia. Man har ofta gjort fel och av misstag "tillverkat" apmänniskor av t ex en gristand, ett lårben från en krokodil, ett revben från en delfin, en skalle från en åsna m m. Ett fynd, piltdownmannen, var en konstruerad bluff, men man gjorde 500 vetenskapliga avhandlingar på detta fynd innan bluffen avslöjades.

Om man gör lite noggrannare undersökningar och statistiska beräkningar på de "apmänniskor" man presenterar i läroböcker i dag, kan man se att: "Lucy" ser ut ungefär som nu levande dvärgschimpanser (samt var förmodligen en "Luke", dvs en hane), andra s.k. Australopithecus passar inte in som våra förfäder (en del ser ut som orangutanger), Homo habilis ser ut som Australopithecus, samt att Homo erectus, neandertalarna och en del andra fynd ser ut som många nu levande människor.

Nutida undersökningar av våra arvsanlag tyder dessutom på att vi verkar ha kommit från en enda kvinna och en enda man, och att det inte var för så länge sedan som man trott.

Jordens ålder

Den som tror på Gud kan vara öppen för att undersöka olika åldrar på jorden – jorden kan vara antingen gammal eller ung. Den som tror att vi kommit till endast genom slump, tid och utveckling (evolution) kan inte vara öppen för att tro på en låg ålder. Mall:HighlightArtikeltext

Gammalt, oavsett verklig ålder

Ett av problemen med de dateringsmetoder som används i dag (olika radiometriska metoder, som delvis liknar kol-14-metoden), är att man får höga åldrar på upp till flera miljarder år både på det man vet är ungt (t ex vulkaner som bildats de senaste 200 åren) och det man tror är gammalt (dvs allt som anses vara miljontals eller miljardtals år gammalt).

Man får också skillnader på miljontals år när man daterar t ex ett och samma lavaflöde, som bildats vid ett enda tillfälle. Det sistnämnda förklarar den generella trenden att man får högre åldrar djupare ner i lagren, nämligen att materialet man daterar är urberg som blandats om olika mycket (då kan man fortfarande anse att urberget kan vara mycket gammalt). Andra dateringsmetoder som refereras till i läroböcker är oftast relativa, dvs de passas bara in i den tidsskala som man "bestämt åldern på" med radiometriska dateringsmetoder.

Tro på sin tro eller på verkligheten

Det finns dock ca 45 helt oberoende metoder att datera universum, jorden, jordens historia samt livet på jorden, som ger låga åldrar. Dessa metoder ger åldrar på olika processer från ca en miljard år och ända ner till under 10 000 år, dvs tiotals till miljontals gånger lägre än de tidsskalor vi lärt oss att tro på.

Kol-14-metoden, som exempel, ger en ålder på allt högre liv på jorden på ca 10 000 år, om man tar hänsyn till alla fakta som nobelpristagare och andra upptäckt kring denna metod (metoden är t ex i en grundläggande obalans som måste bortförklaras om man vill tro att allt är gammalt).

Frågan om alltings ålder är därför bara fullständigt löst för den som vill tro mer på sin tro (eller sin teori) än på verkligheten.

Jordens historia

I slutet av 1700-talet började tolkningar av jordens historia att styras av en filosofi. Man menade att det aldrig någonsin skett någon större katastrof, utan att allt vi ser omkring oss bildats sakta under miljontals år.

Nutida geologer har insett att det måste ha skett katastrofer på jorden, annars skulle det t ex förmodligen inte ha bildats ett enda välbevarat fossil. En del forskare som är evolutionister accepterar t o m världsvida översvämningar, men bara på planeten Mars. Där anses mängder av vatten ha kommit upp från underjordiska källor och under en kortare tidsperiod än två år ha fyllt 1700 meter djupa hav med vatten (medeldjupet över Mars skulle bli ca 450 meter).

Mall:HighlightArtikeltext

Men evolutionister kan inte acceptera att det varit någon liknande världsvid översvämning på jorden, för då skulle man inte kunna tolka geologin utifrån evolutionsteorin. Detta helt enkelt därför att man vet att de geologiska formerna på jordens yta skulle förändras alltför snabbt.

Modern Canyon skapas på några timmar

Vid exempelvis mindre nutida översvämningar har 15 meter djupa klyftor bildats i Grand Canyon på bara ca 8 timmar (dvs det skulle endast ta lite drygt 800 timmar för hela Grand Canyon att bildas med denna hastighet).

Med samma avlagringshastighet, som vid normala översvämningar i dag, skulle alla jordens sedimentlager från kambrium till tertiär (dvs det man tror bildats under ca 570 miljoner år) kunna bildas på kortare tid än ett år.

De sedimentlager på vår planet som innehåller mängder av fossil, och som är spår från jordens historia, är dessutom oerhört mycket mer vidsträckta och bättre sorterade än de lager som bildas i nutid. Och man finner självklart fossilen i den ordning som djuren och växterna dog, sjönk till botten och sedan snabbt begravdes så att de inte ruttnade bort.

Tecken på lång tid saknas

Det skulle för övrigt inte vara några större problem att få hela jorden översvämmad. Medeldjupet på havet skulle bli 2440 meter om jorden var helt rund. Vattnet räcker mycket väl till för en världsvid översvämningskatastrof. Sådant som vi vet behöver lång tid för att bildas, exempelvis riktiga (mjuka) jordar och vittrat berg, finns bara längst upp i lagren (t ex i nutid) och under lagren med fossil (dvs ovanpå eller i det som kallas prekambrium). Inga sådana tecken på lång tid finns inne i eller ovanpå lager som anses vara från kambrium till tertiär.

Tanken att det varit en världsvid översvämningskatastrof stämmer således väl med verkligheten, men mindre bra med evolutionsteorins tidsskala.

Slutsats

Mängder av tolkningar av livets och jordens historia, som presenteras på olika läroanstalter, är mer grundade på filosofi än på verkligheten. Det som blir kvar, dvs det som är fakta och de rimligaste tolkningarna, stämmer bra överens med vad som står i Bibelns förenklade beskrivning av jordens uppkomst och historia.

Referenser

Länkar

Personliga verktyg