Rilpedia:Om

Från Rilpedia

Version från den 29 januari 2016 kl. 21.28 av RIL (Diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till: navigering, sök
Ril_red.png
Rilpedia artikel
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Rilpedias riktlinjer | Om | Vad Rilpedia inte är | Tips för nya medarbetare | meny


Rilpedia är en encyklopedi med eget material, egna koncept samt korrigerade och kompletterade artiklar från externa källor (de flesta externa artiklar importeras från Wikipedia).

Artiklarna redigeras av utvalda personer under överinseende av ämnesredaktörer. Medarbetare kan välja att medverka under anonymt användarnamn men alla medarbetares riktiga identitet är känd av Rilpedias redaktion.

Vissa artiklar korrigeras och kompletteras, helt eller delvis, och får ett "lås" så att de inte byts ut mot texter från externa källor. Egna låsta artiklar markeras på särskilt sätt på den övre listen på sidorna. Olika källor har olika utseende samt länkar till textens ursprung (se illustrerade exempel längre ner på sidan). Externa artikelversioner, som inte är "låsta", uppdateras löpande.

Ingen försäljning eller reklam förekommer på Rilpedias egna webbplatser (innefattar bl.a. våra forum, Lilpedia samt Rilsource). Rilpedia drivs helt ideellt och finansieras av grundarna.

Om denna sida

Innehåll

Denna sida skall sammanfatta allt väsentligt om syftet, övergripande policy och riktlinjer för Rilpedia. Om någon annan text antyder annat än vad denna sida klart uttalar har texten på denna sida företräde. (Vi behöver särskilt påpeka detta eftersom ett antal importerade artiklar kan ge ett annat intryck, dvs. artiklar som ännu inte hunnit rensas bort).

Öppenhet på Rilpedia

Rilpedia vill ha öppenhet och eftersträvar lärorika samtal om artiklarnas innehåll och innebörd och har därför öppna diskussionsforum för aktiva läsare och löpande redaktionellt arbete (man lär sig mycket av att samtala och att formulera sig om ett ämne). Läsare kan kritisera och bidra med artikelinnehåll på Rilpedia genom att göra inlägg på forumen även om själva redigeringen av artiklarna utförs endast av utsedda medarbetare på redaktionen.

Ett av forumen är avsett mer för "åsikter" medan särskilda "arbetsforum" används som verktyg för det löpande redaktionella arbetet ("redaktionen" är ju geografiskt utspridd). Vi vill hålla båda forumen öppna för allmänheten. Observera dock att på "arbetsforumen" tillämpas en "lägre tröskel" mot ovidkommande inlägg eftersom det kan störa arbetet. "Mycket enkla regler" gäller för modereringen på arbetsforumen; det som inte hör dit raderas helt enkelt bort (vi hinner inte med åsiktsdebatter där). Det finns alltså särskilda forum där man mer fritt kan ventilera personliga tankar och åsikter. Det finns även särskilda skolforum där skolelever kan få hjälp och svar på frågor inom olika skolämnen av särskilda skolmentorer.

Syftet med Rilpedia

Svenska Rilpedia vill samla alla goda krafter och uppmuntra till att ta ansvar för att en ny generation svenskspråkiga skall få tillgång till ett brett urval av sunda kunskaper till hjälp för att bygga upp en sund världsbild, en sund syn på medmänniskan och en sund syn på sig själv och sitt ursprung.

Rilpedia avser att vara en informationskälla kompletterad med innehåll särskilt lämpad för skolundervisning och underlättade av enskilda studier.

Redaktionen har till uppgift att tillföra, granska, korrigera och/eller komplettera artiklar med sådana fakta som ofta utelämnas i andra uppslagsverk av artikelförfattare styrda av ett ensidigt religiöst, materialistiskt eller naturalistiskt synsätt. När objektiv verklighet hamnar i uppenbar konflikt med religiös vetenskapstro bör verkligheten ges företräde.

På Rilpedia uppskattar vi Wikipediaprojektet mycket. Större delen av artiklarna i Rilpedia kommer också därifrån. Samtidigt anser vi att mycket i det importerade artikelmaterialet fattas eller kan förbättras. Rilpedias redaktion accepterar t.ex. Bibeln som historisk källa och Rilpedia uppmuntrar att artiklar täcker in även sådana fakta och observationer som stöder Bibelns historiebeskrivning samt världsbild. Rilpedias redaktion utesluter inte på förhand (genom fördom) några fakta enbart på grund av att vissa fakta direkt eller indirekt kan ge stöd för något som nämns i Bibeln (självklart inte). Bibeln kan även ses som västvärldens viktigaste historiska dokument och vi diskuterar gärna Bibelns trovärdighet när det bygger på seriösa undersökningar och härledningar.

Omfattning

Rilpedia vill underlätta för nya generationer att finna fakta inom alla ämnesområden och även sådana som relaterar till klassisk biblisk tro.

Fakta är fakta oavsett utgångspunkt för tolkningarna. Rilpedia vill på ett nytt mer heltäckande och unikt sätt sammanställa och belysa åt nutidsmänniskan även frågor som Bibelns klartext berör.

Kopplingar mellan artiklar i uppslagsverket och relevanta bibeltexter görs främst genom kommentarer som i sin tur kan ha länkar mellan artiklarna och bibelverserna. Artiklar i uppslagsverket kan länka tillbaka till de bibelverser som bedöms vara relevanta eller tankeväckande.

Rilpedia - ansvar och vägledning för unga

Redaktionen skall ta ett särskilt ansvar för unga människor genom att rensa bort moraliskt olämpliga artiklar, till exempel sådant som uppmuntrar till en dekadent livsstil.

Alla (importerade) artiklar förses automatiskt med en länk till ett särskilt forum för anmälan av olämpliga artiklar. Olämpliga artiklar kan komma in via automatisk import med sedan de väl noterats i en särskild skip-lista skall de inte kunna dyka upp fler gånger. Man kan "automagiskt" utesluta både enskilda artikelnamn och hela namngivna kategorier.

Rilpedia skolmentor

Rilpedia kommer att ha särskilt utsedda mentorer (värvas bland annat bland högskolestuderande) som kan hjälpa yngre skolelever via våra diskussionsforum. Skolelever uppmuntras att ställa frågor på Rilpedias artikelforum där äldre studenter, t.ex. högskolestuderande, kan hjälpa de yngre genom att förklara och svara på frågor. Observera att Rilpedias skolmentorer alltid kan identifieras genom en särskild märkning på användarsidan på Rilpedia.

(Viktigt - Ingen utomstående kan redigera innehåll på sin användarsida, och på det sättet kan man kontrollera att inga "fula gubbar" utger sig för att vara Rilpedia-skolmentor på våra diskussionsgrupper!).

Anmäl till Rilpedia om du är intresserad av att hjälpa yngre studerande genom att bli "ackrediterad" skolmentor på Rilpedia! (se separat artikel med riktlinjer för Rilpedias skol-mentorer).

Rilpedia - en samlingspunkt

Rilpedia har en uttrycklig ambition att koppla ihop och jämföra vår tids samlade kunskap med relevanta bibliska texter (därav den integrerade Bibeln). Denna integration av kända nutidsfakta och bibliska texter är ett gigantiskt projekt i sig vilket torde skapa förväntningar både hos hängivet bibeltroende och bland Bibelns allra skarpaste kritiker!

Artiklar med fakta som belyser klassisk Biblisk kristen tro och dess inflytande på den västerländska kulturen uppmuntras. Rilpedia värdesätter allt gott arbete, alltså även sakliga genomarbetade artiklar av artikelförfattare som känner till biblisk kristen tro utifrån egen erfarenhet och övertygelse.

Nyanserade kristna apologeter skall se sig särskilt välkomna att bidra med både nytt material och förbättringar av befintliga artiklar inom alla ämnesområden, och att bygga upp länksamlingen mellan uppslagsverkets artiklar och Bibelverser samt att skriva korta kärnfulla verskommentarer.

Våra diskussionsforum är öppna för alla. På detta sätt kan alla bidra genom att ge förslag till nytt innehåll och genom att framföra konstruktiv kritik till befintligt innehåll.

Rilpedia - ett gemensamt kunskapsnav

Rilpedia är en encyklopedi där mångsidig belysning och sammanfattande artiklar inom respektive ämne passar bäst. Allt kan dock inte redovisas och urval måste göras. Källmaterial passar troligen bättre på andra externa webbplatser (eller på rilsource.org för dem som inte själv kan tekniken med att publicera på webben).

Rilpedia - Win-win genom medverkan

Rilpedia vill vara en samfundsoberoende naturlig central plats för integration och samordning av resurser från olika fristående organisationer och ämnesexperter inom olika ämnesområden.

Vi uppmuntrar ämnesexperter att medverka genom att uttryckligen uppmana till "bak-länkning" från Rilpedia till (seriöst) källmaterial på egna eller andras webbplatser! Har man eget seriöst källmaterial så uppstår på detta sätt en "win-win" situation genom att Rilpedias besökare får hjälp att lättare hitta bra källmaterial. Rilpedia kan på detta sätt integrera resurser från olika kunskapsområden och samtidigt utgöra ett effektivt kunskapsnav för att hitta källmaterial även ute på andra webbplatser.

Rilpedia har däremot inte ambitionen att samordna sådant som inte hör ihop och sådant som saknar allmänintresse.

Rilpedia bidrar till Wikipedia

Grundsyftet med Rilpedia är att nå ut till alla, och man kan därför undra om inte just detta syfte snabbast skulle kunna uppnås genom att skriva och redigera artiklar på Wikipedia istället för Rilpedia...?

Och så är det naturligtvis! Därför uppmuntras Rilpedias medverkande att i första hand skriva på Wikipedia! (artiklarna kommer ju att dyka upp här efter ett tag i alla fall).

Rilpedia, en utväg

Rilpedia finns till för de skribenter som till sist ger upp efter att deras nedlagda arbete med att samla och formulera fakta i artiklar på Wikipedia saboteras (Wikipedia är öppet för alla, tyvärr kan man både bidra och sabotera). Det är också vanligt att seriöst arbete helt enkelt redigeras bort av sådana som starkt ogillar att ett ensidigt materialiskt synsätt får konkurrens av kompletterande fakta.

Det vanligaste arbetssättet för "Rilpedianer" blir därför, på grund av det som nämns ovan, att man lägger in material samtidigt på både Wikipedia och Rilpedia. Då gör skribenten ett försök att konkret bidra till Wikipedia, och samtidigt vet skribenten att arbetet blir bevarat åtminstone på Rilpedia, och att artikeln blir kvar på Rilpedia om den kan motiveras i en saklig diskussion med Rilpedias redaktion.

Rilpedia, mångsidig belysning av verkligheten

På Rilpedia erkänner vi att mänsklig kunskap är begränsad. Det är inte ett "kvalitetstecken" hos vår nuvarande kunskap att den ständigt byts ut i takt med nya upptäckter, en tanke som inte är ovanlig hos blint vetenskapstroende. Istället erkänner vi att människan inte vet allt med så stor säkerhet som hon så gärna tror. Inom klassisk biblisk kristendom har man i ca två tusen år hävdat att vår kunskap är begränsad (1 Kor 13:9-10), och därför vill vi på Rilpedia tillämpa en återhållsam attityd till all mänsklig kunskap.

Ett sätt att försöka dämpa blind tro på vad den moderna människan för tillfället tror sig veta, är att redovisa de viktigaste olika synsätten och att redogöra för styrkor och svagheter i olika synsätt. Jämförelser är en viktig förutsättning för lärande och insikt.

På Rilpedia utgår vi ifrån att alla, utan undantag, ser på fakta utifrån olika utgångspunkter. Detta kan göra att samma fakta kan leda fram till olika tolkningar för olika personer. Fakta och t.ex. vetenskapliga observationer talar nämligen inte själv om vad de "betyder", slutsatser är istället något vi själva tolkar fram, ofta utgående från en viss på förhand given världsbild. Inte alla erkänner detta som ett faktum. På Rilpedia erkänner vi detta faktum.

Fördelen med jämförelse

Bibeltroende kristna har i regel tvingats lära sig se på tillvaron och världen på två helt olika sätt. Ett av sätten är en värld där orsak och verkan råder och vars yttersta orsak är Gud. Det andra synsättet är en naturalistisk värld utan Gud och där den materiella världen, lika full av orsaker och verkan, har blivit till av sig självt - utan orsak. Endast ett av dessa två i grunden helt motstridiga synsätt kan vara rätt. En Bibeltroende kristen har här en stor fördel av sin förmåga att klara av att tänka på båda sätten.

Den bibeltroende, som påtvingats förutsättningarna för att kunna göra en grundlig jämförelse, kan med stöd av jämförelsen dra även logiska slutsatser om huruvida en naturalistisk världsbild kan vara sann. Det kan inte den som inte har möjlighet att jämföra. Den som inte får möjlighet att jämföra är för det första inte fri, hon kan inte välja, och för det andra är hon hänvisad till en ensidig och kanske helt grundlös tro.

Rilpedia vill ge nya generationer en bättre möjlighet att jämföra alternativa synsätt, vilket medför en möjlighet att välja, vilket är en förutsättning för frihet. Endast sanningen kan göra oss fria.

Rilpedia växer till

Rilpediaprojektet är under uppstart (från och med den 28 december 2006) och finns inledningsvis endast på svenska. Planen är att öppna en Engelsk version samt finsk versioner inom kort. Den engelska Rilpedian innehöll 28 december 2006 1 551 761 artiklar och den svenska har just nu 277 197 artiklar.

Texterna på Rilpedia lyder under copyleftlicensen GNU FDL. Det innebär att varje bidragsgivare innehar upphovsrätten till sina egna bidrag men GNU FDL garanterar att innehållet på Rilpedia förblir fritt att distribuera.

Wikipediaplagiat?

Inledningsvis har inte alla "systemartiklar" hunnit ändras och de kan därför skapa intryck av "plagiat" av Wikipedia. Sådana artiklar finns framförallt inom namnrymden Rilpedia (som bytt namn från "Wikipedia" till Rilpedia). Rilpedias riktlinjer och praktiska redaktionella arbete kommer dock att skilja sig avsevärt ifrån Wikipedias arbetssätt och riktlinjer och själva grundidén med Rilpedia är att göra allt lite annorlunda. Således är det Rilpedias uttryckliga avsikt att inte plagiera Wikipedias koncept.

Däremot vill vi gärna publicera även de många bra artiklarna från Wikipedia som vi bedömer att håller måttet eller åtminstone är tillräckligt bra!

Märkning av artiklar

På Rilpedia redigeras ofta artiklar som importerats från andra källor, vilket markeras med Rilpedias egna kännetecken, till exempel genom tydlig märkning i artikelns överkant med följande utseende:

Ril_red.png
Rilpedia artikel
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Helt "egna" Rilpedia artiklar kan skiljas från de artiklar som väsentligen baseras på ett annat original, men ursprunget för alla artiklar skall vara lätt att känna igen genom tydlig märkning. Exempel:

Ril_red.png
Rilpedia - låst, texten baserad på Wikipedialogo_12pt.gifWikipedia_letter_w.png
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Oförändrade Wikipediaartiklar, d.v.s. artiklar som presenteras i exakt samma skick som de var vid importtillfället, har följande sidhuvud:

Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

I sidhuvudet för oförändrade Wikipediaartiklar skall finnas länk till motsvarande originalartikel på Wikipedia (länk i texten "Wikipedia") där man kan läsa utförlig artikelhistorik samt vem som skapat artikelinnehållet (länkarna fungerar dock inte på denna namnrymd eftersom prefixet "Wikipedia" bytts ut till "Rilpedia" i artikelnamnet).

Mer information om Rilpedia

Utforska Rilpedia

Medverka i Rilpedia

Kommunicera med andra på Rilpedia

Till artiklarna kan finnas en diskussionstråd (på separat forum) där man kan diskutera en enskild artikel (se separat artikelforum rpsv.header.diskuteraikon2.gif).


R1.3

rpen:Rilpedia:About

Personliga verktyg