Svenska småpartier som ställt upp i riksdagsval

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

I denna samlingsartikel behandlas så kallade småpartier i Sverige. Samtliga partier som behandlas i denna artikel ställde upp, med tryckta valsedlar, antingen i riksdagsvalet 2002, eller i riksdagsvalet 2006, och erhöll per val färre än 1 000 röster vardera. Vissa partier här har ställt upp i flera riksdagsval, och vissa verkar idag, medan andra är eller tros vara upplösta.

Listan omfattar alltså inte de sju riksdagspartierna, eller de mer kända övriga partierna.

Innehåll

Aktiv Demokrati

Aktiv Demokrati

Aktiv Demokrati är ett tvärpolitiskt parti som ställde upp i valet till Sveriges riksdag 2006. Partiet förespråkar direkt medlemsmakt - s k direktdemokrati, och styrs också strikt direktdemokratiskt. Styrelse och stadgar finns för att tillfredsställa föreningslagen men i princip alla beslut tas av samtliga medlemmar genom omröstningar på internet.

Partiets huvudstrategi är att i allmänna val ta sig in i Sveriges riksdag, och väl där fatta samtliga sina beslut direktdemokratiskt. Partiets representanter skall därvid rösta i proportion till hur medlemmarna röstat, vilket antas underlätta samarbetet med de övriga partierna i riksdagen.

I partiets vision finns även möjlighet att som medlem utöva sin makt via representanter, så kallade delegater. Skillnaden mot vanlig representativ demokrati blir enligt partiet att partimedlemmen när som helst kan återkalla sin delegering och att delegeringen kan vara styrd mot specifika omröstningar under en avgränsad tid.

En delegat skall vara skyldig att redovisa i förväg hur den tänker rösta i varje aktuell fråga för att ge chans till återtagande av delegeringar från missnöjda medlemmar. Partiet menar att man ska kunna garantera att delegaterna verkligen röstar som de redovisat att de ska genom att partiet ingår bindande avtal med varje delegat. Den typen av avtal är dock i dagsläget både olagliga och ogiltiga enligt svensk lag.

Partiet förespråkar även demokratiskt samarbete mellan småpartier för att komma förbi fyraprocentspärren samt en blandning av direkt demokrati och representativ direktdemokrati för att uppnå detta samarbete. Systemet innebär att en partimedlem eller ett av de anslutna partierna i teorin kan bli direkt vågmästare i en sakfråga i riksdagen.

Partiet verkar över Internet, men kommer, enligt sin vision, även fungera brevledes, via bankomat och via telefoni i framtiden, så att alla kan delta. Partiet ställde upp i riksdagsvalet under beteckningen www.aktivdemokrati.se - Partiet för kontinuerlig direktdemokrati.

En representant från partiet medverkade i utfrågningen av småpartier i TV3:s program Insider.14 personer stod på partiets valsedel och enligt partiet distribuerades 30 000 valsedlar. Partiet fick 81 godkända röster i riksdagsvalet 2006 samt tre röster i Skolval 2006. Partiet hade år 2006 (senaste året för vilket de redovisar siffror) 7 betalande medlemmar.

Externa länkar

Allianspartiet

Allianspartiet är ett parti, som har fått stöd av minst 1 500 personer för att få registrera sin partibeteckning för val till Sveriges riksdag. Partiet har sitt partikansli i Arlöv. Partiet sänder radio, på frekvens FM 92,0. Partiet fick 472 röster i kommunfullmäktigevalet i Burlövs kommun år 2002, och 58 röster i riksdagsvalet samma år. År 2006 fick de 133 röster i riksdagsvalet och 493 röster till kommunfullmäktigevalet för Burlövs kommun, detta resulterade i två mandat i kommunfullmäktige. Enligt Expo bildades partiet under mitten av 1990-talet som en utbrytning av Ny demokrati, och sägs vidare föra en högerpopulistisk politik. Partiet hade aktiva lokalavdelningar i Värmland, Östergötland och Skåne. Verksamheten finns dock bara kvar i skånska Burlöv, men partiet uppgavs ha planer på att starta en ny lokalavdelning i Lund. [1] Partiet fick två röster i Skolval2006.

Partifunktionär anmäld för hets mot folkgrupp

Dahn Pettersson, kommunpolitiker för Allianspartiet i Burlöv, polisanmäldes i oktober 2006 för hets mot folkgrupp. Uttalandet som föranledde polisanmälan under allmänt åtal var: "95% av allt heroin kommer in via Kosovo, är det undra på att uteliggarna blir fler och fler när vi importerat denna drog genom att Friggebo gav 46 000 Kosovoalbaner permanent uppehållstillstånd." i en motion om stöd till hemlösa. Statistiken säger sig Petterson ha hämtat från polisen.[2] Pettersson åtalades senare och dömdes i tingsrätten[3] för hets mot folkgrupp till dagsböter, en dom som överklagats[4].

Externa länkar

Det fria folkets röst

Det fria folkets röst var ett politiskt parti som ställde upp i riksdagsvalet i Sverige 2002, och i detta fick 207 röster. Partiledare var Gunnar Peterssen.

Externa länkar

Direktdemokraterna

Direktdemokraterna var ett parti registrerat hos Valmyndigheten mellan 1999 och 2006. Partiet hette tidigare Sveriges Realpolitiska Parti. Trots namnet hade partiet inget med direkt demokrati att göra. Partiledare och drivande bakom partiet var Ralph Plannthin (född 1931) som hade nära band med egnahemsrörelsen. Partiet avregistrerades hos Valmyndigheten 3 oktober 2006 efter att inte ha anmält några kandidater i de två föregående valen.

Sedan 2007 används partibeteckningen av ett nätverk som förväntas ställa upp som parti i valet 2010.

Ezenhemmer Plastpåsar och Barnuppfostringsredskapspartiet

Ezenhemmer Plastpåsar och Barnuppfostringsredskapspartiet var ett enligt egen utsaga "seriöst oseriöst" politiskt parti.

Partiet startades av bland andra Jan Mickelin, som under 1980-, 1990- och 2000-talet figurerat på olika datorbaserade konferenssystem, såsom den egna BBS:n Ezenhemmer Plastpåsar och Barnuppfostringsredskap, kallad "Ezen".[5] Namnet "Ezenhemmer" kommer från ett av Kalle Sändares telefonskämt. Partiprogrammet proklamerade total oseriositet, och partiet brukade få en handfull röster i riksdagsvalet; som mest 102 stycken röster år 1994, främst från dåtidens modemanvändare.

Partiet är numera upplöst.

Externa länkar

Folkdemokraterna

Folkdemokraterna är ett svenskt politiskt parti, registrerat hos Valmyndigheten för riksdagsval. Partiledare är John Andersson från Ronneby.

Folkdemokraterna grundades under namnet Arbetarlistan i Stockholm den 20 maj 1990. Partiet hade en mycket lös sammansättning, och rekryterade sina medlemmar från olika organisationer inom arbetarrörelsen.

Många av partiets mest ledande personer kom från det maoistiska partiet SKP, bland annat Lars Aronsson, Kjell Eriksson och Jörgen Larsson, eller från den trotskistiska organisationen Socialistiska förbundet, men majoriteten av medlemmarna kom från socialdemokraterna.

Vid en opinionsundersökning gjord av Temo, sade 26 % av de tillfrågade att de kunde tänka sig att rösta på arbetarlistan. Partiet splittrades dock före valet, och i slutändan fick den spillra som återstod av partiet bara cirka 0,1 % av rösterna i riksdagsvalet 1991.

Partiet bytte under 1990-talet namn till det nuvarande namnet Folkdemokraterna. Partiet fick 102 röster i riksdagsvalet 1998 och 12 röster i riksdagsvalet 2002. Partiet ställde upp i riksdagsvalet 2006, men fick inga röster.

Folkets Vilja

Folkets Vilja (Fv) är ett politiskt parti i Sverige, registrerat för val till Sveriges riksdag, som ställde upp i riksdagsvalet 2006, då det fick 881 röster. Partisymbol är en vit lilja.

Ideologi

Partiet koncentrerar sig på frågor om elektromagnetisk strålning. I riksdagen avser man att verka för att den svenska miljöbalken skall tillämpas vid uppsättning av mobilbasstationer och -master. En annan punkt är att den av riksdagen år 2004 beslutade utökningen av ledningsrättslagen till att omfatta även mobiltelefonmaster, skall rivas upp.

På en höger-vänsterskala avser partiet att hålla sig i mitten, enligt egen uppgift.

Historik

Initiativet till bildandet togs i december 2005 av Donald Forsberg, Mona Nilsson och Tomas Fasth. Med hjälp av föreningar för elöverkänsliga samlades snabbt 1500 namnunderskrifter in så att partiet kunde registrera sin partibeteckning.

Det första, konstituerande, årsmötet hölls på Klefstas gård utanför Linköping 2006-05-06, varvid Donald Forsberg valdes till partiets ordförande.

Partiet fick 881 röster i riksdagsvalet 2006. Partiet fick nio röster i Skolval2006.

Externa länkar

Fria Listan www.frialistan.st

Fria Listan var ett politiskt parti i Sverige som ställde upp i riksdagsvalet 2002. Partiordförande var Christian Gergils.

Partiet lanserades med en debattartikel i Dagens Nyheter 20 juni 2002, som undertecknades av Christian Gergils (hästpsykolog, medierådgivare), Jean-Pierre Barda (artist), Erik Björn-Rasmussen (läkare, docent i invärtesmedicin), Berit Blomquist (informatör, förälder), Dick Erixon (egen företagare, skribent), Maria Westin (arkeolog), Åsa Ölander (fotograf, formgivare).[6] I likhet med många andra nybildade partier, menade Fria Listan att det stod utanför höger-vänsterskalan. I debattartikeln skrev man bl.a. "Det behövs ett klokt och kärleksfullt alternativ, som kombinerar vänsterns värme, omsorg och tolerans med högerns krav på låga skatter, fri handel, personlig frihet och avreglering." De flesta bedömare tycks dock ha betraktat partiet som ett populistiskt och i huvudsak nyliberalt högerparti (om än med vissa vänsterfrågor i programmet), dels beroende på den politiska bakgrunden hos företrädare som Christian Gergils och Dick Erixon, och dels på grund av flera politiska förslag som togs upp redan i den första debattartikeln:

 • Kraftiga sänkningar av inkomstskatterna
 • Frihandel mot hela världen
 • Sänkning av alkoholskatten, på sikt ett avskaffande
 • Långsiktig och omfattande omprövning av den svenska drogpolitiken, vilket tolkades som förslag om legalisering av narkotika och hembränning, bl.a. på grund av att Christian Gergils genomförde valturné på fängelser[7]
 • Förenkla invandringen, men minska samtidigt de ekonomiska bidragen

Partiets politik presenterades vidare i programskriften "Tänk om" från 2002, som beskrev en blandning av nyliberal politik, social omsorg, kriminalvård och djurskydd med mera. Partiet sade sig också utgå från kärleken som ideologi.

Kontrovers kring valsedelns utformning

Inför valet beställde Fria Listan 200 000 partivalsedlar (valsedlar med enbart partinamn, ej namn på kandidater) för val till riksdagen med beteckningen "Fria Listan www.frialistan.st. - Det nya partiet för: Värme Tolerans Omsorg Sänkta skatter Frihet Avreglering". Valmyndigheten beslutade den 15 augusti 2002 att inte låta trycka valsedeln enligt partiets förslag, utan ansåg att det räckte att partinamnet stod på listan. Som motiv angavs bland annat att det inte var avsikten att valsedlarna skulle användas för att ange ett partis inriktning eller partiprogram, samt att en partibeteckning inte bör få göras större, än att det skulle vara möjligt att trycka en namnvalsedel (valsedel med namn på kandidater) med samma utformning av partibeteckningen.

Fria Listan överklagade Valmyndighetens beslut till Valprövningsnämnden, och fick där rätt att få sina valsedlar tryckta med önskad utformning.[8]

Partinamnet Fria Listan var dock aldrig en registrerad partibeteckning, vilket heller inte är ett krav för att delta i val eller beställa valsedlar.

Valresultat

I riksdagsvalet 2002 fick partiet 502 röster, eller 0,0095% av avgivna giltiga röster.[9]

Partiet är numera nedlagt och det tycks inte finnas några planer på att återuppta verksamheten.

Externa länkar

Frihetliga rättvisepartiet

Frihetliga Rättvisepartiet grundades i april 1998 av Isabella Söderström, Bernt Bäckström med flera. Partiet har sitt starkaste fäste i Stockholms norra förorter, Jämtlands län, och Västernorrlands län. Partiet fick i EU-valet 2004 328 röster.

Partiledare från 2004 är Bernt Bäckström. Partiet ställer upp i EU-val 2009, Under namnet Lissabon avtalet är olagligt/Frihetliga Rättvisepartiet/UT Sverige ut ur EU. Det sista om det går av valtekniska skäl.

Den viktigaste frågan för partiet är att Sverige lämnar EU, samt decentralisering av samhället och hjälp till elallergiker.

Externa länkar

Klassiskt liberala partiet

Klassiskt liberala partiet (KLP) är ett parti grundat hösten 2005. Namnet Klassiskt liberala partiet är inte registrerat hos valmyndigheten, men används för att undvika förväxling. År 1991 beslutade valprövningsnämnden (VPN 1991:10) att det parti som då ville registrera partibeteckningen Liberala partiet skulle förvägras registrering eftersom man ansåg att namnet var förväxlingsbart med beteckningen Folkpartiet liberalerna (det partiet blev i stället Svenska Liberala Partiet).

Partiet har sitt säte i Stockholm. Ordförande är Tommie Gran. I riksdagsvalet 2006 registrerades 202 röster på Klassiskt liberala partiet.[10]

Enligt Nyheter24 har Gottfrid Svartholm Warg varit med i Klassiskt Liberala Partiet.[11]

Externa länkar

Kommunistiska förbundet

Kommunistiska förbundet är ett svenskt politiskt parti som ställer upp i riksdagsvalet, och är en utbrytargrupp ur Socialistiska partiet. Kommunistiska Förbundet är en systerorganisation till amerikanska Socialist Workers Party. Partiet driver en bokhandel i Stockholm, Pathfinder, och distribuerar tidningen The Militant. Partiets ungdomsförbund heter World Young Socialists.

Partiet fick 27 röster i riksdagsvalet 1994, 49 röster i valet 1998, 46 röster i valet 2002 och 30 röster i valet 2006.

Kvinnokraft

Kvinnokraft (Feministpartiet) är ett politiskt parti i Sverige som ställde upp i riksdagsvalet 2006. Partiet har beskrivit sig som "ett kvinnoparti som Gud har kallat till riksdagen 2006". Partiledare är Ingrid Jordebo, och tre andra kvinnor fanns på partiets valsedlar. I Metro 2006-09-11 stod det att partiet är "ett kvinnligt parti med kristen grund". Partiet anser att kvinnor ska ha lön under graviditeten, och att vårdlön á 70 000 per år skall betalas till den förälder som själv vårdar sina barn, istället för att placera dem på daghem. Partiet anser vidare att männen skall "dela med sig av sina löner" till kvinnorna. Partiet fick 116 röster i riksdagsvalet 2006. Partiet fick tio röster i Skolval2006.

Externa länkar

Medborgarpartiet

Medborgarpartiet består egentligen bara av sin partiledare Percy Brunström. I riksdagsvalet år 2002 lyckades partiet endast samla 27 röster, trots att kandidatlistan bestod av 46 namn. Partiet gör ibland anspråk på att vara en efterföljare till "Nya partiet", det parti med bl.a. Eva Åsbrink, som bildades 1979 av tidigare socialdemokrater.

Medborgarpartiet hade 1991 en valsamverkan med Sverigepartiet, också det ett enmansparti (under ledning av Lars Lindh), under namnet Svensk Samling.

Partiets verksamhet består mellan valen enbart av Percy Brunströms sändningar i Stockholms närradio.

Nordisk Union

Nordisk Union är ett politiskt parti i Sverige. Partiet är känt för att ha en liberal drogpolitik, samt för att de är förespråkare av en starkare yttrandefrihet. Partiet förespråkar också nordism. Partiet fick 35 röster i skolvalet 2006.

Externa länkar

Partiet.se

Partiet.se är ett politiskt parti i Sverige, som ställde upp i valet till Sveriges riksdag 2006. Partiledare är Ulf Linde. Partiets två ståndpunkter är att avskaffa det svenska spelmonopolet (se AB Svenska Spel), samt införa fri kollektivtrafik. I samtliga andra frågor är partiet beredda att köpslå med andra partier. Partiet skrev på sin webbsida "Valet 2006 är bara början... i valet 2010 ska vi in i regeringen". Partiet har fått viss uppmärksamhet i media. Linde sade i TV att han önskade förbjuda Bosse Ringholm.

Partiet hade 4.091 medlemmar den 13 september 2006, men uppmanade dessa att rösta på Moderaterna i valet, då dessa också vill avskaffa spelmonopolet. Partiet fick 61 röster i riksdagsvalet och 204 röster i skolvalet 2006.

Externa länkar

Partiet för naturens lag

Partiet för naturens lag är ett svenskt politiskt parti som registrerades för riksdagsval 1998. Partiet fick 791 röster i riksdagsvalet 1998, och inga röster i valet 2006.

Partiet är knutet till en rörelse för transcendental meditation, och vill i politiken tillvarata kunskaperna som man menar finns i de indiska vedaskrifterna. Partiet ville också införa 1000 yogaflygare, som ansågs skulla ha en positiv verkan för samhället. [12]

Partiledare är Sixten Olovsson.[12]

Rikshushållarna

Rikshushållarna är ett svenskt politiskt parti, registrerat hos valmyndigheten för riksdagsval. Partiet är nationalistiskt med en i stort nationalsocialistisk[källa behövs] och teknokratisk syn på ekonomi och samhällsstyre, där korporativism och elitstyre är viktiga element. Partiledare är Lennart Nyberg. Partiet fick 17 röster i riksdagsvalet 2002Nordiska Rikspartiets ledare Göran Assar Oredsson kandiderade för partiet. Partiet fick åtta röster i riksdagsvalet 2006 och tre röster i skolvalet samma år.

Partiets har uttalat sig vilja avskaffa alla skatter då "vi räknat ut att pengar inte är en inkomstsort för landet - alltså måste vi rösta bort alla skatter som hittills sett dagens ljus" (Lennart Nyberg i Insider 31/8-2005).

Septemberlistan

Septemberlistan är ett politiskt parti som fick 51 röster i riksdagsvalet 2006. Deras viktigaste fråga är fler arbeten, och sänkt skatt på arbete. Partiet fick en röst i skolvalet 2006. Partiet bildades av Helena Palén Olofsson efter hennes uteslutning ur Junilistan. [13]

Externa länkar

Shamanens-urbefolkningen-parti

Shamanens-urbefolkningen-parti var ett politiskt parti som ställde upp i riksdagsvalet 2002, i vilket det fick två röster. Bosse Persson har sagts ligga bakom partiet.[14]

Skattereformisterna

Skattereformisterna (skref) är ett svenskt politiskt parti. Partiet fick 6 röster i riksdagsvalet 1994 och 14 röster i valet 2002 men tappade röster till 9 röster, i riksdagsvalet 2006. De har även registrerat sin partibeteckning för val till Europaparlamentet.

Strandskyddspartiet

Strandskyddspartiet är ett politiskt parti registrerat för val till Europaparlamentet, riksdagsval, landstingsval i Stockholms län och kommunalvalen i Nacka och Stockholm. Partiet har sin postadress i Nacka och partiledare är Peter af Rolén.

Partiet säger sig vilja värna strandskyddet och skydda skärgårdsmiljön från exploatering.

Till riksdagsvalet 2002 fick partiet tre röster. Det gick betydligt bättre i kommunalvalet i Nacka, där partiet fick 18 röster. Partiet fick 23 röster i skolvalet 2006.

Sveriges Nationella Demokratiska Parti

Sveriges Nationella Demokratiska Parti är ett politiskt parti. AFA har varit mycket kritiska till partiet och har bland annat sagt att det "samlar både gamla och unga nazister i Skåne".[15] Expo har kallat partiet "djupt rasistiskt" och hävdat att nazister stött partiets registrering.[16] Även annan media har kallat partiet ett "nazistparti".[17]

Partiet fick 87 röster i valet till riksdagen år 2002, samtliga i Skåne län. I valet till riksdagen 2006 fick partiet 68 röster. Partiet fick en röst i skolvalet 2006.

Vikingapartiet - Valvaruhuset 53 partier

Vikingapartiet - Valvaruhuset 53 partier är det parti med valsedlar som ställde upp i riksdagsvalet 2006, som fick minst röster. Partiet fick en röst. Partiledare är Bosse Persson. I valet 1994 får Vikingapartiet anses ha fått 20 röster, valet 1998 fick det 28 röster, och i valet 2002 två röster, då under namnet VIKINGAPARTIET-Sverige ut ur EU. Partiet får anses ha fått 19 röster i skolvalet 2006.

Externa länkar

Välfärdspartiet

Välfärdspartiet är ett politiskt parti registrerat för landstingsval i Stockholms och Västra Götalands län.[18] Partiet ställde också upp i riksdagsvalet 2002, i vilket det fick 94 röster.

Småpartier som endast fått ett fåtal röster

ATP-pensions och änkepensions-partiet

ATP-pensions och änkepensions-partiet är ett parti som fick 4 röster i riksdagsvalet i Sverige 2002. Bosse Persson har sagts ligga bakom partiet.[14]

Blankröstar-partiet - En politiskt markering

Blankröstar-partiet - En politiskt markering var ett politiskt parti som ställde upp i det riksdagsvalet i Sverige 2002, då det fick sju röster. Partiet ansåg sig vara ett alternativ för väljare som annars valt att rösta blankt. Bosse Persson har sagts ligga bakom partiet.[14] Blankröster och ogiltiga röster särredovisades inte efter valen före valet 2006.

Crisis

Crisis är ett politiskt parti som fick en röst i det riksdagsvalet i Sverige 2002.

Demokratiska partiet de nya svenskarna D.P.N.S

Demokratiska partiet de nya svenskarna D.P.N.S även kallat bara Demokratiska partiet de nya svenskarna, fick sex röster i riksdagsvalet 2006. I valet 2002 fick partiet elva röster.

Demokratiska partiet de nya svenskarna bildades 1998 av politiska flyktingar som bor i Sverige. Partiet vill förbättra för de flyktingar som bor i Sverige, och de som försöker ta sig den, enligt partiet, hårda vägen till Sverige.

"Att motverka rasism och verka för jämlikhet mellan kvinnor och män samt jämlikhet mellan invandrargrupper och andra grupper i samhället. Partiet vill verka för samhällelig ordning, grundad på folkligt självstyre med allmän och lika rösträtt i fria val."[19] står det i partiets första stadga.

Partiets ideologi är så kallad överideologi, där ideologier såsom feminism, och ekologism är underideologier.

Externa länkar

Den kokta grodans-parti. Den svenske mannen i nutid

Den kokta grodans-parti. Den svenske mannen i nutid var ett politiskt parti som fick en röst i riksdagsvalet 2002. Enligt Susning.nu avlades den troligen av Dan Wolgers[20], medan andra källor uppger att Bosse Persson skulle ligga bakom partiet[14]. Partiet fick två röster i Skolval2006.

Djurskydds-partiet - Ett kärleksfullt liv för våra djur

Djurskydds-partiet - Ett kärleksfullt liv för våra djur är ett politiskt parti som ställde upp i riksdagsvalet i Sverige 2002, och i detta fick tre röster. Bosse Persson har sagts vara partiledare för detta parti.[14]

Dust-online

Dust-online var ett politiskt parti som fick en röst i det riksdagsvalet i Sverige 2002.

Fotbolls Partiet

Fotbolls Partiet [sic] är ett politiskt parti som fick en röst i riksdagsvalet 2002. Partiet fick tre röster i Skolval2006. Bosse Persson har sagts ligga bakom partiet.[14]

Fårgutapartiet

Fårgutapartiet var till den 18 september 2006[21] ett politiskt parti i Sverige, grundat i slutet av september 2005 [22]. Initiativtagare till partiet var Lars Johansson och Erik Augustsson [23], och partiet ställde upp i valet till Sveriges riksdag 2006. Partiet får anses ha fått 10 röster i riksdagsvalet (sex röster på Gotland[24]; två röster - en från Täby[25] och en från Perstorp[26] - avlades på Fårgjutar partiet, en röst i Bodafors[27] avlades på Fårguta partiet, och en röst från Älta[28] avlades på partiets ende kandidat Erik Augustsson), samt en röst i kommunvalet på Gotland[29], och partiet lades ned då valresultatet blev det kunnigt.[30]

Fårgutapartiet

Partiets idé

Partiets uppgift var, enligt egen uppgift, att kämpa för att ge Gotland en egen ledamot av Sveriges riksdag.[23] Partiet sade sig inte ha några egna politiska åsikter, eller någon ideologi, utan ville i riksdagen företräda Gotlands kommunfullmäktige. Enligt Gotlands Tidningar ville partiet vara "en kanal som kan leda gotländska gräsrotsfrågor hela vägen upp till riksdagen".[31] Detta då Gotlands kommun använder sig av medborgarförslag, och partiet ansåg att dessa via fullmäktige kunde tas upp som förslag i riksdagen.[32] Partiets slogan var "Inget enfrågeparti, ingen ideologi - bara demokrati!", och partiet sades eftersträva direkt demokrati.[33] Partiet menade sig inte vara lokalpatriotiskt. Partiet menade även att det inte hade spelat någon roll vem som företrädde partiet i riksdagen, då det var dess idé som de ansåg viktig.[34]

Överklaganden till Valprövningsnämnden

I mars 2006 överklagade partiet Valmyndighetens beslut att tilldela Gotlands valkrets två riksdagsmandat, till Valprövningsnämnden. Detta då partiet ansåg att Gotland är speciellt, som är en ö.[35] Partiet ville att Gotlands valkrets skulle tilldelas tre fasta mandat, istället för två. Valprövningsnämnden avslog överklagan, då fördelningen av mandaten skett i laga ordning.[36] Gotlands valkrets brukar tilldelas två fasta mandat och inget utjämningsmandat.

Partiet önskade även ha sin logotyp på sina valsedlar, och överklagade ett beslut från Länsstyrelsen i Gotlands län, som ej tillät detta. Valprövningsnämnden fann mot "bakgrund av vallagens utformning och de uttalanden som gjordes i samband med lagens tillkomst" att "det inte föreligger någon skyldighet för valmyndigheterna att tillhandahålla valsedlar som är försedda med symboler".[37] De frågor Valprövningsnämnden behandlade, efter Fårgutapartiets överklaganden, hade ej förut tagits upp till prövning i svensk rättspraxis.

Fårgutapartiet i media

Partiet fick viss medial uppmärksamhet, främst i Gotlandspressen. En informationsfilm om partiet - licensierad under GNU Free Documentation License - visades även i TV3s program Insider, som då handlade om småpartier, den 31 augusti 2006 [38] och partiet nämndes även i annan press.[39] HelaGotland.se, Gotlandska.se och Gotlands Allehanda meddelade att partiet upphört den 18 respektive 19 september 2006.[40][41]

Övrigt

 • Partiet har kritiserats för att ha använt sig av utskick av spam som marknadsföringsmetod.[42]
 • Partiet kontaktades i september 2006 av Aktiv Demokrati, som önskade få till stånd ett valtekniskt samarbete för att nå riksdagen 2006. Partiet visade intresse för denna idé, men något samarbete blev inte av, på grund av att större småpartier ej var intresserade.[43]

Förskolepartiet - Barnens Röst

Förskolepartiet - Barnens Röst var ett politiskt parti som ställde upp i riksdagsvalet i Sverige 2002, och i detta fick sex röster.

Gud-troll-häxor-väsen och kosmiska krafters-parti

Gud-troll-häxor-väsen och kosmiska krafters-parti var ett politiskt parti som ställde upp i riksdagsvalet i Sverige 2002, och i detta fick två röster. Bosse Persson har sagts ligga bakom partiet.[14]

Hundpartiet-Hunden, människans bästa vän

Hundpartiet-Hunden, människans bästa vän var ett politiskt parti som fick två röster i riksdagsvalet i Sverige 2002. Bosse Persson har sagts ligga bakom partiet.[14]

Idrottspartiet

Idrottspartiet var ett politiskt parti som ställde upp i riksdagsvalet i Sverige 2002, och i detta fick sju röster. Partiet fick en röst i Skolval2006. Kanslisten Peter Lindholm, från Farsta, var partiets ende kandidat.[44]

Kloning Nej tack jag är en unik människa-partiet

Kloning Nej tack jag är en unik människa-partiet var ett politiskt parti som fick tre röster i riksdagsvalet i Sverige 2002. Bosse Persson har sagts ligga bakom partiet.[14]

Kärlekspartiet The Party of Love

Kärlekspartiet The Party of Love var ett politiskt parti som stod för devisen "mer barn, mer sex".[45] Partiet fick åtta röster i riksdagsvalet i Sverige 2002. Partiet fick 27 röster i Skolval2006.

Landet vi ärvde-partiet

Landet vi ärvde-partiet var ett politiskt parti som ställde upp i riksdagsvalet i Sverige 2002, och i detta fick en röst. Bosse Persson har sagts ligga bakom partiet.[14]

Miata Partiet

Miata Partiet är ett svenskt politiskt parti som fick sju röster i riksdagsvalet 2006. Partiet fick tre röster i skolvalet 2006. Partiet kandiderade endast i Hallands län. Partibeteckningen syftar på den Mazdatillverkade sportbilen Miata MX-5.[46] Riksdagskandidater från partiet var Magnus Rudling, Daniel Svensson och Johan Haglund.[47]

Palmes parti

Palmes parti (eller Palmepartiet) är ett politiskt parti som fick 5 röster i riksdagsvalet 2006. Partiledare är Bosse Persson, som också är ledare för bland annat VIKINGAPARTIET-VALVARUHUSET 53 PARTIER och Kalle Anka-partiet. Persson företrädde Palmes parti i TV3-programmet Insider i augusti 2006, och framförde bland annat att partiet förespråkar en stark protestantisk statskyrka. Partiet fick 20 röster i skolvalet 2006.

Populistpartiet

Populistpartiet var ett politiskt parti. Partiet fick 11 röster i det riksdagsvalet 2002.[9]

Republikanerna

Republikanerna är ett politiskt parti i Sverige som fick 2 röster i riksdagsvalet 2006. En av deras ståndpunkter är att monarkin skall avskaffas, och republik införas.[källa behövs]

Singelpartiet - Ursäkta, men vi finns också

Singelpartiet - Ursäkta, men vi finns också var ett politiskt parti som ställde upp i riksdagsvalet i Sverige 2002, och i detta fick tre röster. Bosse Persson har sagts ligga bakom partiet.[14]

Sociala Partiet

Sociala Partiet, är ett politiskt parti i Sverige, förkortat (SP). Partiet grundades 2004 av Robin Linghage. [48]. Partiet registrerades hos Valmyndigheten för val till Sveriges riksdag och Europaparlamentet 15 februari 2006, och ställde upp i riksdagsvalet samma år. Partiet fick två röster i detta val, varav en i Näsby, Kristianstad[49], och en i Huskvarna[50]. Partiet fick även en röst i valet till landstingsfullmäktige, även denna avlagd i Näsby, Kristianstad.[51] Partiet fick 14 röster i Skolval2006.

Externa länkar

Tandläkarhögkostnads-partiet

Tandläkarhögkostnads-partiet var ett politiskt parti som ställde upp i riksdagsvalet i Sverige 2002, och i detta fick en röst. Bosse Persson har sagts ligga bakom partiet.[14]

Tomte-partiet - Tomten: Barnens och djurens bästa vän

Tomte-partiet - Tomten: Barnens och djurens bästa vän var ett politiskt parti som ställde upp i riksdagsvalet i Sverige 2002, i vilket partiet fick en röst. Partiet fick 15 röster i skolvalet 2006. Bosse Persson, som även kallat sig Tomtefar, har sagts ligga bakom partiet.[14]

Mer kända småpartier

Källor

Noter

 1. Allianspartiet ställer upp i val, 2006-04-12, Expo, besökt 2007-08-17
 2. Politiker i Burlöv polisanmäls av polis”. Sydsvenskan. 7 oktober 2006. http://sydsvenskan.se/skane/burlov/article188312.ece. Läst 2007-08-17. 
 3. Politiker åtalas för hets mot folkgrupp”. Sydsvenskan. 4 april 2007. http://sydsvenskan.se/skane/burlov/article229448.ece. Läst 2007-09-10. 
 4. Burlövspolitiker överklagar hetsdom”. Sydsvenskan. 13 juni 2007. http://sydsvenskan.se/skane/burlov/article245264.ece. Läst 2007-09-10. 
 5. uppslagsordet "Ezen" på Svenska jargongfilen 2003-05-05 (13)
 6. Cachad debattartikel i Dagens Nyheter 20 juni 2002: Omstridd nyliberal startar nytt parti: "Kräv kontrakt av invandrare" besökt 2007-08-18
 7. TV4 Nyheterna 10 september 2002, refererat på Tidskriften Analys & Kritiks webbplats besökt 2007-08-18
 8. Valprövningsnämndens avgörande 2002:5 på Valmyndighetens webbplats besökt 2007-08-18
 9. 9,0 9,1 Valresultat 2002, tillägg övriga partier på Valmyndighetens webbplats besökt 2007-08-18
 10. www.val.se
 11. Johan Arvidsson (2009-03-04). ”Peter Sunde vill förändra miljöpartiet”. Nyheter24. Arkiverad från originalet. http://www.webcitation.org/5fLGyTBXI. Läst 2009-03-17. 
 12. 12,0 12,1 Eskilstunakuriren - Bättre värld med benen i kors?, besökt 2009-02-25
 13. SR: Rasistanklagad riksdagskandidat från Bjuråker utesluts besökt 2007-01-11
 14. 14,00 14,01 14,02 14,03 14,04 14,05 14,06 14,07 14,08 14,09 14,10 14,11 14,12 Bosses samlade partier, Erik Hultgren, besökt 2007-08-17
 15. Afa Dokumentation: Brunskjortor till val besökt 2007-08-18
 16. Expo: Högerextremist blev Aftonbladets frimurarexpert besökt 2007-08-22
 17. Sydsvenskan: Lomma: Nazistparti ställer upp i valet besökt 2007-08-22
 18. Valmyndigheten: Registrerade partibeteckningar besökt 2007-08-18
 19. D.P.N.S webbplats, besökt 2007-08-17
 20. Den kokta grodans parti, Susning.nu, besökt 2007-08-17
 21. Fårgutapartiet upphör, 2006-09-18, HelaGotland.se, besökt 2007-08-17
 22. Nybildat parti utan åsikter på Gotland, 2005-09-27, SVT Östnytt, besökt 2007-08-17
 23. 23,0 23,1 Fårgutapartiet siktar på riksdagen, 2005-11-02, Gotlands Allehanda, besökt 2007-08-17
 24. Valmyndighetens sammanställning av resultatet i Gotlands län, besökt 2007-08-17
 25. Handskrivna partibeteckningar, Riksdagsval, Valdistrikt Täby 12 Täby centrum, Valmyndigheten, besökt 2007-08-17
 26. Handskrivna partibeteckningar, Riksdagsval, Valdistrikt Perstorp 2, Valmyndigheten, besökt 2007-08-17
 27. Handskrivna partibeteckningar, Riksdagsval, Valdistrikt Bodafors S Valmyndigheten, besökt 2007-08-17
 28. Handskrivna partibeteckningar, Riksdagsval, Valdistrikt Älta 25, Valmyndigheten, besökt 2007-08-17
 29. Handskrivna partibeteckningar, Kommunfullmäktigval, I vallokal ej räknade röster Norra Valmyndigheten
 30. Gotlandska.se: Fårgutapartiet upphör besökt 2007-08-18
 31. Gotlands tidningar: Gottlandspartiet vill tillbaka till politiken, publicerad 2006-03-03 besökt 2006-09-19
 32. Fårgutapartiet: Vad vi vill besökt 2006-09-14
 33. Gotlands Allehanda: Ende kandidaten kan inte rösta på sitt eget parti, publicerad 2006-09-13 besökt 2006-09-19
 34. Gotlandska.se: Fårgutapartiet ställer upp i riksdagsvalet, publicerad 7 mars 2006 besökt 2007-08-16
 35. Gotlands tidningar: "Gotland bör ha tre mandat", publicerad 2006-03-24 besökt 2006-09-19
 36. Valprövningsnämnden: Överklagande av Valmyndighetens beslut om fördelning av de fasta valkretsmandaten vid 2006 års val till riksdagen besökt 2006-09-19
 37. Valprövningsnämnden: Överklagande av Länsstyrelsens i Gotlands län beslut att inte tillåta partisymbol på Fårgutapartiets valsedel för val till riksdagen, kungjort 2006-05-17 besökt 2006-09-19
 38. Fårgutapartiets informationsfilm i Insider besökt 2006-09-19
 39. Trelleborgs Allehanda: Roligare blir det inte, publicerad 2005-10-01 besökt 2006-09-19
 40. Gotlandska.se : Fårgutapartiet upphör, publicerad 18 september 2006 besökt 2006-09-20
 41. Gotlands Allehanda: Fårgutapartiet tackar för sig besökt 2006-09-19
 42. Gotlands tidningar: Öppet brev till fårgutapartiet, publicerad 2006-09-05 besökt 2006-09-19
 43. Aktiv Demokratis forum: Valtekniskt samarbete -ej aktuellt, inlägg skrivet 10 september 2006 besökt 2006-09-19
 44. Valmyndigheten: Valsedlar - Riksdagsval - Område 00 besökt 2007-08-22
 45. Susning.nu: Kärlekspartiet The Party of Love besökt 2007-08-16
 46. Hallandsposten: Sista helgen med miatagänget, publicerad 2006-10-09 besökt 2006-10-24
 47. Valmyndigheten: Valsedel för Miata Partiet besökt 2007-08-17
 48. Valmyndigheten: Registrerade partibeteckningar besökt 2007-08-20
 49. Valmyndigheten: Handskrivna partibeteckningar, Riksdagsval, Valdistrikt Näsby Södra besökt 2008-08-20
 50. Valmyndigheten: Handskrivna partibeteckningar, Riksdagsval, Valdistrikt Huskvarna 7 besökt 2008-08-20
 51. Valmyndigheten: Handskrivna partibeteckningar, Landstingsfullmäktigval, Valdistrikt Näsby Södra besökt 2008-08-20
Personliga verktyg
På andra språk